Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe 6/2016/AK

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2016/AK

na organizację wizyty studyjnej dla touroperatorów

 

w ramach projektu „Alpy Karpatom”, realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

 1. I.        DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, NIP: 687 – 169 – 20 – 10.

 

 1. II.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli minimum czterech dużych europejskich firm turystycznych, zajmujących się turystyką przyjazdową do Polski, dla min 8osób (plus personel obsługujący wizytę, ok. 3 osoby), w okresie: lipiec-wrzesień 2016 roku.

 

Celem wizyty touroperatorów jest przegląd oferty turystycznej regionu górskich obszarów województwa podkarpackiego i włączenie jej do oferty sprzedażowej firm uczestniczących w wizycie. Dodatkowo, organizacja wizyty powinna przyczynić się do dotarcia do nowych grup turystów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy mieszkają poza granicami Polski oraz mieszkańców dużych polskich miast.

  

 1. Specyfikacja istotnych warunków Zamówienia:

 

1.1.   W ramach przedsięwzięcia planuje się zorganizowanie i przeprowadzenie jednej wizyty studyjnej (study tour), trwającej pięć dni dla ośmiu osób + personel.

1.2.   Termin przeprowadzenia wizyty studyjnej – lipiec-wrzesień 2016 roku (szczegółowa data do uzgodnienia z Zamawiającym),

1.3.   W ramach zaplanowanego zadania, Wykonawca zobowiązany jest:

1.1.1. wyłonić przedstawicieli europejskich touroperatorów (jedna z firm może być z Polski) – łącznie osiem osób.

1.1.2. przygotować szczegółowy harmonogram wizyty,

1.1.3. promocja wizyty studyjnej w mediach /  internet

1.1.4. zapewnić pełną usługę transportową (w przypadku biletów lotniczych klasa ekonomiczna),

1.1.5. zapewnić ubezpieczenie uczestników wizyty na czas przejazdu i pobytu. Polisa ubezpieczeniowa powinna obejmować w szczególności pokrycie kosztów leczenia i pomocy w podróży w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy nagłego zachorowania (KLA), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), utraty bagażu podróżnego, pokrycie kosztów anulowania noclegu w hotelu (OH).

1.1.6. zapewnić pilotaż/przewodnika (w języku angielskim) wizyty studyjnej oraz obsługę programu turystycznego i rekreacyjnego.

1.1.7. zapewnić usługi noclegowe: miejsce zakwaterowania powinno odpowiadać standardowi hotelowemu min. 3 gwiazdek lub równoważne, zgodnie z ustawą o usługach turystycznych (Zamawiający wymaga zakwaterowania uczestników w pokojach jedno lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania, z łazienką), 

1.1.8. zapewnić usługi gastronomiczne: wykonawca zobowiązany będzie zapewnić uczestnikom wizyty studyjnej dzienne wyżywienie obejmujące 3 posiłki, w miarę możliwości specjały kuchni regionalnej. Menu obiadów składać się musi z co najmniej 3 dań: przystawki/zupy, dania głównego i deseru z napojami ciepłymi i zimnymi,  

1.1.9. zorganizować jedną uroczystą kolację - typu gala dinner, w której udział wezmą uczestnicy wizyty studyjnej, przedstawiciele Zamawiającego i zaproszeni goście,  max 15 osób. Menu i forma  kolacji do uzgodnienia z Zamawiającym,

1.1.10.           Dostarczyć każdemu uczestnikowi wizyty studyjnej pakiet materiałów informacyjno – promocyjnych  odwiedzanych miejsc i regionu, w języku angielskim lub z dołączonym tłumaczeniem.

  

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

1.1.   Wizyta studyjna zostanie przeprowadzona w okresie lipiec-wrzesień 2016 roku (dokładny termin do zaproponowania w ofercie i uzgodnienia z Zamawiającym).

1.2.   Wizyta będzie przeprowadzona w najatrakcyjniejszych miejscach obszaru realizacji projektu Alpy Karpatom, tj. zlokalizowanych na terenie powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego i powiatu miasta Krosna.

1.3.   Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram wizyty studyjnej (z podziałem na godziny).

 

 1. III.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Wykonawca ma prawo złożyć nie więcej niż dwie oferty.
 2. Oferta powinna mieć formę pisemną przesłaną do siedziby zamawiającego: Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, w terminie o którym mowa w punkcie VI, w formie papierowej oraz elektronicznej na adres: biuro@fundacjakarpacka.org .
 3. Składając ofertę, wykonawca musi przedłożyć:

1.1.   Wypełniony Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

1.2.   Podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania.  

1.3.   Podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 3 (wg własnego wzoru) – Harmonogram wizyty studyjnej.

1.4.   Wyciąg aktualnego właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

1.5.   Opis i dokumenty potwierdzające doświadczenie w organizacji podobnych wizyt studyjnych lub innych imprez dla grup turystów.

1.6.   Dokumenty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z załączonych dokumentów rejestrowych.

 

POWYŻSZE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SKŁADANEJ OFERTY, JAKO ELEMENT KONIECZNY WYMOGÓW FORMALNYCH. BRAK ZAŁĄCZONYCH WSZYSTKICH WW. DOKUMENTÓW, WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO LUB TEŻ ZŁOŻENIE ICH W NIEWŁAŚCIWEJ FORMIE, SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY WYKONAWCY

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń, przez złożenie oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 Formularz ofertowy do niniejszego zapytania  ofertowego wraz z podpisanymi dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w rozdziale III pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy tj. niezgodne z wytycznymi, określonymi w rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego – Harmonogram wizyty studyjnej, uwzględniający uwagi Zamawiającego.
 4. Zamawiający nie przewiduje   przedłużania terminu realizacji umowy.
 5. Zamawiający informuje, iż w przypadku, kiedy złożone oferty nie przyniosą zamawiającemu rozwiązań i rezultatów, jakie zamierza osiągnąć wszczynając niniejsze postępowanie ofertowe – może postanowić on o wszczęciu ponownej procedury zapytania ofertowego, celem wyboru najkorzystniejszej oferty odpowiadającej rozwiązaniom i rezultatom oczekiwanym poprzez niego.

 

 1. IV.        SPOSÓB OBLICZANIA OFERTY 

 

 1. Oferta wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy do niniejszego zapytania ofertowego)  winna zawierać cenę brutto realizacji całości zamówienia.
 2. Cena brutto będzie niezmienna do zakończenia realizacji usługi i nie będzie podlegać negocjacji.
 3. Cena brutto realizacji zamówienia winna zawierać podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień składania ofert.
 4. Rozliczenie między Zamawiającym, a wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
 5. Należy przewidzieć całość realizacji zadania, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji zamówienia Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.

 

 1. V.        SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

 

 1. Wynagrodzenie należne wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, wystawionej/-go  niezwłocznie po zrealizowaniu całego zadania.

 

 1. VI.        TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

 

 1. Ofertę należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku do godziny 15.00. DECYDUJE DATA WPŁYWU.
 2. Ofertę należy składać:

2.1     w siedzibie:        
Fundacji Karpackiej – Polska       
ul. Rynek 7     
38-500 Sanok

tel. 13 46 38 854 osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres,
z dopiskiem na kopercie: „Wizyta touroperatorów”. Koperta powinna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

2.2     ORAZ w wersji elektronicznej (bez podpisów) na adres e-mail: szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org.

 

 1. VII.        PROCEDURA I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH WAGA:

 

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówień do 30 tys. euro – art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP.
 2. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert, dokonanej zgodnie z następującymi kryteriami oceny i ich wagami:   

 

 1. 1.    CENA – 50 %

 

Liczba uzyskanych punktów

=

Najniższa oferowana cena brutto wśród ważnych ofert

x 100 pkt x  50 %

Cena brutto badanej oferty

 

 

 1. 2.    ATRAKCYJNOŚĆ OFERTY – 50 %

 

Liczba uzyskanych punktów

 

=

 

Liczba punktów badanej oferty

 

x 100 pkt x  50 %

 

Liczba punktów oferty z największą ilością punktów

 

 

 Liczba punktów jaką można uzyskać za ocenę atrakcyjności oferty: od 1 do 15 max.

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (suma punktów w  kategorii cena i atrakcyjność oferty).
 2. Zamawiający dokona oceny ofert ważnych (nie odrzuconych) w oparciu o przyjęte kryteria wyboru ofert.
 3. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru. 
 4. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy kierując się zasadą:

6.1.            przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,

6.2.            ochrony uczciwej konkurencji,

6.3.            swobody przepływu kapitału, dóbr i usług,

6.4.            niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

 

 1. VIII.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:

1.1.            Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

1.2.            Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują potencjałem osobowym zdolnym do wykonywania zamówienia.

1.3.            Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.4.            Nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym oraz nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.   

1.5.            Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu  popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

 1. Na potwierdzenie spełniania opisanych powyżej warunków Zamawiający wymaga podpisania załączonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Ocena zostanie dokonana najpóźniej do dnia 8 lipca 2016 roku.

Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty mailowo lub telefonicznie, najpóźniej do dnia 8 lipca 2016 roku.

W trakcie trwania naboru Zamawiający może wprowadzić modyfikację treści zamówienia.

W uzasadnionym przypadku, Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia. 

 

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

 

 1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym przede wszystkim: zasadami przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców/dostawców, równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców i dostawców.
 2. W związku z sytuacją określoną w rozdziale VIII Warunki udziału w postępowaniu  Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze
 3. Wykonawca związany jest ofertą po podpisaniu umowy.
 4. Dodatkowych informacji udziela:

Dagmara Gawdzis-Maślanka, tel. 13 46 388 54

e-mail: Dagmara.maslanka@fundacjakarpacka.org

 1. XI.        ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania.   

 

 

 

 

 

            Załącznik nr 1

 Powinien stanowić pierwszą stronę składanej oferty!

FORMULARZ OFERTY

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

……..……………………………………………….……………………….………………………………………………..….………………………

……..…………………………………….……………..………………….…….………………………………………………………………………

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

……..…………………………………….……………………….………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr tel.: ................................................................ e-mail: .............................................................

NIP: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

 

Do:
Fundacja Karpacka – Polska,
ul. Rynek 7, 38-500 Sanok,  szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org

 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 6/2016/AK na organizację wizyty studyjnej  dla turoperatorów w ramach projektu„Alpy Karpatom”

 

oferujemy wykonanie zamówienia w cenie:

 

 1. Wartość brutto organizacji wizyty studyjnej (study tour) ………………………..……….…………………………………………………………………………………………………

 

Słownie  brutto ogółem: ……..…………………………………….……………………………….……………..………………….……………………………………..

……..…………………………………….………………………………………….………………………...………………………………….…

 

Proponowany termin wizyty studyjnej: …………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………..                                                         ........................................................

  miejscowość, data                                                                      pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

Załącznik nr 2

 

OŚWIADCZENIE

dot. firmy oferenta

 

Niniejszym oświadczam, iż firma, którą reprezentuję:

 

 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, będącej przedmiotem zamówienia, zgodnego z zapytaniem ofertowym nr 6/2016/AK na organizację wizyty touroperatorów jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia.
 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie jest objęta postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym oraz nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 5. Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwa w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu  popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

 

 

 

 

 

…………………………                                                                                     …………………………

Data i podpis                                                                                                         Pieczęć

Zapytanie 5/2016/AK

 

Odpowiedzi na pytania oferentów odnośnie Zapytania ofertowego nr 5/2016/AK na druk publikacji z wzorem regionalnym:

 

Pytanie 1 z dnia 2 czerwca 2016 r. 

Jaki kolor i rodzaju papieru typu Munken mamy wycenić?

Odpowiedź:

Ad II. OPIS oraz ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 7: papier niepowlekany typu Munken Pure 120g, kolor kremowy.

 

Pytanie 2: z dnia 2 czerwca 2016 r. 

Czy w punkcie 9 pisząc o wklejce z papieru barwionego w masie chodzi o wklejkę (czyli pojedynczą barwną stronę zamieszczoną w publikacji) czy wyklejkę (czyli to co znajduje się pomiędzy blokiem książki a tekturą)?

 Odpowiedź

Ad II. OPIS oraz ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 9: Przez wklejkę rozumiemy arkusz papieru łączący blok z oprawą książki.


Pytanie 3: z dnia 2 czerwca 2016 r.

Czy można zastąpić papier barwiony w masie papierem offsetowym zadrukowanym pantonem w kolorze jakiego Państwo oczekujecie?

Odpowiedź:

Preferujemy papier barwiony w masie do zastosowania jako okleina okładki i wklejka.

 

Sanok, 27 maja 2016 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2016/AK

na druk publikacji z wzorem regionalnym

 

 I. ZAMAWIAJĄCY

FUNDACJA KARPACKA – POLSKA, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok

NIP: 687-169-20-10

 

II. OPIS oraz ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zmówienia jest druk publikacji z wzorem regionalnym, zawierającej prace nadesłane na Konkurs na wzór regionalny pt. „Motyw z Podkarpacia”, przeprowadzony w ramach projektu pt. „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”, realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska.

 

Ofertę na wykonanie usługi mogą składać firmy posiadające doświadczenie w druku publikacji, zdolne do przygotowania publikacji wg poniższej specyfikacji w podanym niżej terminie.

 

Specyfikacja zakresu zamówienia:

 

1.       Wydruk publikacji dostarczonej w gotowej formie PDF przez Zamawiającego.

2.       Numer ISBN 978-83-945132-0-7.

3.       Nadkład 500 egz.

4.       Ilość stron 132.

5.       Format bloku książki 22x26 cm.

6.       Druk kolor.

7.       Papier niepowlekany typu Munken 120g.

8.       Blok szyty i klejony.

9.       Wklejka z barwionego w masie papieru z nadrukiem monochromatycznym.

10.   Oprawa twarda w okleinie geltex 115g barwiona w masie.

11.   Grzbiet płaski.

12.   Na okładce nadruk monochromatyczny (sito 1+0) wg projektu dostarczonego przez zamawiającego.

13.   Dostarczenie publikacji do siedziby Zamawiającego w Sanoku.

  

III. TERMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI

7 czerwca 2016 (termin doręczenia plików produkcyjnych w formacie pdf) – 1 lipca 2016 roku (nieprzekraczalny termin).

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zainteresowane drukarnie zapraszamy do składania ofert poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza oferty (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania) w wersji elektronicznej, na adres: biuro@fundacjakarpacka.org. Temat emaila: Zapytanie ofertowe nr 5/2016/AK na druk publikacji z wzorem regionalnym.

 

Termin składania ofert upływa 3 czerwca 2016 r, godz. 15.00.

 

Uwaga: Za terminowe dostarczenie oferty odpowiada oferent. Zaleca się potwierdzenie wpłynięcia oferty do zamawiającego. Fundacja nie odpowiada za niedostarczone oferty.

 

V. OCENA OFERT

100% kryterium oceny stanowi cena brutto wykonania całej usługi.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena zostanie dokonana najpóźniej dnia 6 czerwca 2016 roku.

Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub mailowo do dnia 6 czerwca 2016 r.

W trakcie trwania naboru Zamawiający może wprowadzić modyfikację treści zamówienia.  W trakcie trwania naboru Oferent może wprowadzić korektę własnej oferty.

W uzasadnionym przypadku, Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

 

VII. OSOBA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta Szwarc – Burnatowska pod numerem telefonu  13 46 38854 oraz adresem email: Szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

 

Z poważaniem,

 

Jolanta Szwarc-Burnatowska

Koordynator Agencji Promocji Górskich Obszarów Podkarpacia

Fundacja Karpacka – Polska

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Oferent

Nazwa i siedziba firmy składającej ofertę:

……..…………………………………….……………………………………………………………………….…………….…….…….

……..…………………………………….……………………………………………………………………………….………..……….

Osoba uprawniona do reprezentacji firmy oferenta (imię, nazwisko, stanowisko):

……..……………………………….……………………….…………………………………………………………………….………..


Nr tel.: ......................................................      e-mail: ...................................................................

REGON: ……………………….……………………..       NIP: …………………………..………………………………………

 

Do:
Fundacja Karpacka – Polska,
ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na nr 5/2016/AK na druk publikacji z wzorem regionalnym, ogłoszonego w ramach projektu„Alpy Karpatom”, oferuję wykonanie zamówienia

 

w cenie brutto w PLN: ……………………………

Słownie  brutto: ………………….…………………………………………………..…………..……………………………….

……..…………………………………….……………………………………………………...………………………………………..

Oświadczenie

Oświadczam, iż firma, którą reprezentuję posiada uprawnienia  do  wykonywania  działalności, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Ponadto posiadam wymagane doświadczenie do wykonania zamówienia.
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

……………………………….                       ..........................................................                                                                  

miejscowość, data                                      pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

Zapytanie 4/2016/AK

Sanok, 13.05.2016 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/AK

na wykonanie prac związanych z konkursem na wzór regionalny i publikacją

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

FUNDACJA KARPACKA – POLSKA, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok

NIP: 687-169-20-10

 

II. OPIS oraz ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zmówienia, jest świadczenie usług związanych m. in. z przygotowaniem wydania publikacji zawierającej prace nadesłane na Konkurs na wzór regionalny pt. „Motyw z Podkarpacia”, przeprowadzony w ramach projektu pt. „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”, realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska.

 

Ofertę na wykonanie usługi mogą składać osoby fizyczne lub firmy posiadające doświadczenie w przygotowaniu publikacji do druku i realizacji zadań  graficznych i organizacyjnych podobnych do zakresu niniejszego zamówienia.

 

Zamówienie obejmuje następujące usługi:

 

 1. Kwerenda archiwalna i muzealna dotycząca regionalnych motywów zdobniczych,
 2. Redakcja krótkich not dotyczących prezentowanych wzorów, nadesłanych przez uczestników konkursu oraz przygotowanie not motywów zebranych (łącznie ok. 50-60),
 3. Współpraca z grafikiem w przygotowywaniu przerysów i realizacji koncepcji graficznej publikacji,
 4. Koordynacja pracy z autorami tekstów, grafikiem i drukarnią,
 5. Redakcja publikacji pokonkursowej,
 6. Przygotowanie publikacji do druku,
 7. Współpraca z grafikiem w zakresie koncepcji tkaniny z wybranym wzorem regionalnym, koordynacja pracy z wykonawcą druku tkaniny,
 8. Współprowadzenie eventu promującego publikację pokonkursową (termin: lipiec 2016).

 

III. TERMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI

23 maja – 20 lipca 2016 roku.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zainteresowanych grafików zapraszamy do składania ofert poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza oferty (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania).

 

Termin składania ofert upływa 20 maja 2016 r, godz. 12.00  w wersji elektronicznej, na adres: biuro@fundacjakarpacka.org. Temat emaila: Zapytanie ofertowe nr 4/2016/AK na wykonanie prac graficznych.

 

Uwaga: Za terminowe dostarczenie oferty odpowiada oferent. Zaleca się potwierdzenie wpłynięcia oferty do zamawiającego. Fundacja nie odpowiada za niedostarczone oferty.

 

V. OCENA OFERT

100% kryterium oceny stanowi cena brutto wykonania całej usługi.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena zostanie dokonana najpóźniej dnia 23 maja 2016 roku.

Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie do dnia 23 maja 2016 r.

W trakcie trwania naboru Zamawiający może wprowadzić modyfikację treści zamówienia.  W trakcie trwania naboru Oferent może wprowadzić korektę własnej oferty.

W uzasadnionym przypadku, Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

 

VII. OSOBA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta Szwarc – Burnatowska pod numerem telefonu  13 46 38854 oraz adresem email: Szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

 

 

Z poważaniem,

 

Jolanta Szwarc-Burnatowska

Koordynator Agencji Promocji Górskich Obszarów Podkarpacia

Fundacja Karpacka – Polska

Pliki do pobrania:
Załącznik nr 1

zapytanie 3/2016/AK

Sanok, 13.05.2016 r. 

Zapytanie ofertowe nr 3/2016/AK

na wykonanie prac graficznych

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

FUNDACJA KARPACKA – POLSKA, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok

NIP: 687-169-20-10

 

II. OPIS oraz ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zmówienia, jest świadczenie usług związanych z Konkursem na wzór regionalny pt. „Motyw z Podkarpacia”, przeprowadzonym +w ramach projektu pt. „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”, realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska.

 

Ofertę na wykonanie usługi mogą składać osoby fizyczne lub firmy zajmujące się grafiką komputerową, posiadający doświadczenie w realizacji zadań podobnych do zakresu niniejszego zamówienia.

 

Zamówienie obejmuje następujące usługi:

 1. Skład i łamanie publikacji (formacie ok. 23 x 25 cm, liczba stron ok. 132, z czego ok. 110 w powtarzalnym module graficznym),
 2. Przygotowanie projektu okładki publikacji,
 3. Przygotowanie publikacji do druku,
 4. Przygotowanie projektu zaproszenia na event promujący konkurs i publikację pokonkursową,
 5. Przygotowanie projektu dyplomu konkursowego,
 6. Przygotowanie projektu raportu tkaniny na podstawie podanego wzoru we współpracy z koordynatorem projektu,
 7. Opracowanie i dostosowanie do wydruku w publikacji ok. 30 wzorów regionalnych, na podstawie prac manualnych.

 

III. TERMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI

21 maja – 20 czerwca 2016 roku.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zainteresowanych grafików zapraszamy do składania ofert poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza oferty (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania).

 

Termin składania ofert upływa 20 maja 2016 r, godz. 12.00  w wersji elektronicznej, na adres: biuro@fundacjakarpacka.org. Temat emaila: Zapytanie ofertowe nr 3/2016/AK na wykonanie prac graficznych.

 

Uwaga: Za terminowe dostarczenie oferty odpowiada oferent. Zaleca się potwierdzenie wpłynięcia oferty do zamawiającego. Fundacja nie odpowiada za niedostarczone oferty.

 

V. OCENA OFERT

100% kryterium oceny stanowi cena brutto wykonania całej usługi.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena zostanie dokonana najpóźniej dnia 20 maja 2016 roku.

Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie do dnia 20 maja 2016 r.

W trakcie trwania naboru Zamawiający może wprowadzić modyfikację treści zamówienia.  W trakcie trwania naboru Oferent może wprowadzić korektę własnej oferty.

W uzasadnionym przypadku, Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

 

VII. OSOBA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta Szwarc – Burnatowska pod numerem telefonu  13 46 38854 oraz adresem email: Szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

 

 

Z poważaniem,

 

Jolanta Szwarc-Burnatowska

Koordynator Agencji Promocji Górskich Obszarów Podkarpacia

Fundacja Karpacka – Polska

Pliki do pobrania:
Załącznik nr 1

Zapytanie 2/2016/AK

Sanok, 22 marca 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2016/AK

na produkcję filmu i spotu reklamowego „Made in Karpaty”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Karpacka - Polska

ul. Rynek 7, 38-500 Sanok

NIP: 687-169-20-10

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu oraz spotu reklamowego, promującego Partnerską Sieć Sprzedaży i Marketingu Produktów Lokalnych „Made in Karpaty”.            
  Film stanowi element kampanii promocyjnej górskich obszarów Podkarpacia, realizowanej w ramach projektu „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 2. Czas trwania filmu: 5-10 minut.
 3. Czas trwania spotu reklamowego 30 sekund.
 4. Produkcja filmu w polskiej wersji językowej z napisami w języku angielskim.
 5. Produkcja filmu powinna uwzględniać optymalizację i dostosowanie materiałów programowych do standardów technicznych stosowanych w TV i Internecie. Technika obrazu HD, format 16 x 9, nośniki: zarówno DV Cam, jak i DVD.
 6. Wykonawca zapewnia scenariusz filmu (uwzględniający wytyczne Zamawiającego), potrzebny sprzęt, aktorów, lektora, rekwizyty niezbędne do realizacji scenariusza oraz ujęcia filmowe, a także licencjonowaną muzykę z uwzględnieniem opłaty licencyjnej za ewentualne wykorzystane utwory.  
 7. Celem filmu będzie promocja produktów i usług certyfikowanych w Partnerskiej Sieci Sprzedaży i Marketingu Produktów Lokalnych „Made in Karpaty”. Film powinien być nowoczesny, dynamiczny, pokazujący atrakcyjność produktów oraz miejsc certyfikowanych. Wszystkie podmioty zlokalizowane są w 5 powiatach południowej części Podkarpacia.
 8. Wykonawca zorganizuje kolaudację, podczas której przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zmontowany materiał promocyjny. W terminie 3 dni roboczych od przedstawienia zmontowanego materiału promocyjnego Zamawiającemu przysługuje prawo do poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie siedmiu dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego.  Poprawki Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do upoważnionej przez Wykonawcę osoby. Zaakceptowany przez Zamawiającego materiał promocyjny Wykonawca przekaże w terminie 4 dni od akceptacji.   
 9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 10. W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do materiału promocyjnego na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności :

- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym drukiem na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku m.in. płyta DVD, pendrive;

- wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;

- publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym ( m.in. w Internecie);

- publicznego odtwarzania;

- użyczania i/lub najmu;

- nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodniej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną;

- nadawania za pośrednictwem satelity;

-równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych i sieci kablowych.

 

Wykonawca powinien oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

 

Zamawiający zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zezwolenia osób, których wizerunki zostały utrwalone w Materiale promocyjnym na ich rozpowszechnianie.

 

W filmie powinny znaleźć się:

- tytuł filmu: „ Made in Karpaty”

- na początku i na końcu filmów powinny zostać zaprezentowane dane teleadresowe oraz wymagane logotypy, przekazane przez Zamawiającego. 

  

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 30 maja 2016 roku, godz.15.00.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien podać całkowitą cenę brutto przygotowania filmu, obejmujący przekazanie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego na wszelkich polach eksploatacji oraz dostarczenie go do siedziby Fundacji w Sanoku (Załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego).
 2. Oferent powinien przedstawić  propozycję realizacji scenariusza w ciekawej formie.
 3. Oferent powinien załączyć listę przynajmniej 3 wcześniejszych prac własnego autorstwa, najbardziej zbliżonych do niniejszego przedmiotu zamówienia  oraz linki do nich, o ile są dostępne w Internecie lub przesłać na innych nośnikach.
 4. Oferent powinien dołączyć rekomendacje wcześniejszych zleceniodawców lub wszelkie inne materiały świadczące na korzyść oferenta.

 

 Oferta powinna zawierać

- formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

- oświadczenie dot. firmy oferenta, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,

- załączony aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

- datę jej sporządzenia,

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail,

- czytelny podpis przedstawiciela statutowego Wykonawcy,

- numerację stron.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Kompletna oferta powinna zostać przesłana w formie przesyłki pocztowej lub dostarczona osobiście na adres Fundacji, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, do dnia 5  kwietnia 2016, godz. 15.00.

UWAGA: za terminowe dostarczenie oferty odpowiada oferent.

2.    Ocena ofert zostanie  dokonana najpóźniej dnia 15 kwietnia 2016 r.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub doprecyzować swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na portalu http://www.alpykarpatom.pl/alpy-karpatom/zapytania-ofertowe

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. całkowita cena  brutto wykonania dzieła,
 2. zaproponowanie ciekawej formy realizacji filmu, innowacyjność scenariusza,
 3. posiadane doświadczenie w produkcji filmów promocyjnych, krótkometrażowych, na podstawie dotychczasowego dorobku, przedstawionego jako załącznik do oferty ( przynajmniej 3 produkcje najbardziej zbliżone do przedmiotu zamówienia), rekomendacje wcześniejszych zleceniodawców

 

 

Sposób obliczania punktacji w kryterium cena :

 

 

                           Cena najniższej złożonej oferty

Cena : PC = ………………………………………………………………………. X 100 pkt x 40 %

                           Cena badanej oferty

 

 

Sposób obliczania punktacji w kryterium scenariusz :

 

                              Ilość pkt badanej oferty (S1+S2 + S3)

Doświadczenie: PS = ………………………………………………………………………. X 100 pkt x 30 %

                              Ilość pkt oferty z największą ilością pkt

 

 

S1 -  zaproponowana ciekawa forma realizacji filmu – max 10 pkt

S2 -  innowacyjność scenariusza  - max 5 pkt

S3- rodzaj animacji i efektów specjalnych – max 5 pkt

 

Sposób obliczania w kryterium posiadane doświadczenie:

 

                              Ilość pkt badanej oferty (d1+d2 + d3+ d4)

Doświadczenie: PD = ………………………………………………………………………. X 100 pkt x 30 %

                                Ilość pkt oferty z największą ilością pkt

                                                                                          

Ocena doświadczenia odbywać się będzie na podstawie oceny adekwatności  przedstawionych trzech przykładowych produkcji filmowych zrealizowanych przez Wykonawcę  do niniejszego zapytania ofertowego  oraz ocenie rekomendacji zleceniodawców:

d1 – ocena produkcji nr 1    – max 5 pkt

d2 -  ocena produkcji nr 2   - max 5 pkt

d3-  ocena produkcji nr 3  – max 5 pkt

d4  –  rekomendacja wcześniejszych zleceniodawców   na podstawie ilości rekomendacji (1 rek. = 1 pkt)  - max 5 pkt

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (suma punktów) w kryteriach cena, doświadczenie, scenariusz i rekomendacje.

 

W przypadku, jeśli dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.

 

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze lub odrzuceniu danej oferty Zamawiający zawiadomi każdego z oferentów drogą e-mailową do dnia 18 kwietnia  2016 r.

 

VIII. OSOBA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta Szwarc - Burnatowska pod numerem telefonu     
+48 13 46 388 54 oraz adresem e-mail: szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. firmy oferenta

 

 

 

Z poważaniem,

 

Zofia Kordela-Borczyk

Prezes Zarządu

Fundacja Karpacka-Polska

Pliki do pobrania:
zalacznik_nr_1_-_formularz_oferty.pdf
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie.pdf

Zapytanie 1/2016/AK

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/AK

na transport i pomoc podczas udziału w targach

 

I. ZAMAWIAJĄCY

FUNDACJA KARPACKA – POLSKA, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok

NIP: 687-169-20-10

 

II. OPIS PRZEDMIOTU oraz ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zmówienia, jest świadczenie usług w ramach projektu pt. „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”, realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska.

 1. Zamówienie obejmuje następujące usługi:

1.1.            Przewóz 4 osób z Sanoka do Kielc w dniu 7 kwietnia 2016.

1.2.            Transport eksponatów oraz wystawę (łącznie ok. 4 m3).

1.3.            Pomoc w rozładowaniu towaru i przygotowaniu stoiska.

1.4.            Transport 4 osób na terenie Kielc na trasie hotel-targi w dniach od 7 do 10 kwietnia 2016.

1.5.            Pomoc w obsłudze stoiska przez 3 dni wystawiennicze.

1.6.            Pomoc w rozstawieniu wystawy fotograficznej „Nasze Karpaty” (32 wolnostojące wielkoformatowe plasze na plexi o wymiarach 100x70 cm, oprawione w aluminiowe ramy).

1.7.            Pomoc w złożeniu wystawy oraz załadowaniu towaru do pojazdu.

1.8.            Przewóz 4 osób z Sanoka z Kielc do Sanoka dnia 10 kwietnia 2016.

 

 1. Ofertę na wykonanie usługi mogą składać osoby lub firmy:

2.1.            Świadczące usługi w zakresie przewozu towarów i osób, na podstawie zezwoleń wymaganych przez prawo polskie.

2.2.            Dysponujące pojazdem/-ami do przewozu osób (stan dobry, klimatyzacja) oraz w/w towaru.

2.3.            Posiadają doświadczenie w zakresie obsługi klientów.

III. TERMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI

7-10 kwietnia 2016 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego w załączniku.  

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Zapytanie_ofertowe_1_2016-transport_na_targi_Kielce2016.pdf

Rok 2015

Zapytanie ofertowe nr 3/2015/AK

na  eksperta ds. konkursu

„Podkarpackie etno motywy”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

FUNDACJA KARPACKA – POLSKA

Ul. Rynek 7, 38-500 Sanok

NIP: 687-169-20-10

 

II. OPIS PRZEDMIOTU oraz ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zmówienia, jest świadczenie usług jako ekspert ds. realizacji konkursu „Podkarpackie etno motywy” organizowanego przez Fundację Karpacką –Polska w ramach projektu pt. „ Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”

 1. Zamówienie obejmuje:

1.1.         Stworzenie regulaminu konkursu w uzgodnieniu z zamawiającym.

1.2.          Przewodniczenie jury dokonującego wyboru nagrodzonych/wyróżnionych prac.

1.3.         Redakcja tekstu wprowadzającego do publikacji pokonkursowej.

1.4.         Współpraca z wydawnictwem przy tworzeniu publikacji pokonkursowej

 

 1. Wymagania:

 

O stanowisko eksperta mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria:

2.1.         Posiadają wykształcenie wyższe (preferowane kierunki to : historia sztuki, architektura, etnografia).

2.2.          Posiadają doświadczenie w zakresie przedsięwzięć o podobnym charakterze.

2.3.         Posiadają doświadczenie w tworzeniu lub współtworzeniu publikacji.

2.4.         Posiadają doświadczenie w zakresie gromadzenia i opracowywania dokumentacji oraz wiedzę z zakresu dziedzictwa regionu podkarpacia.  

2.5.         Korzystają z pełni praw publicznych.

2.6.         Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III. TERMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI

Styczeń – marzec 2016 roku

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert poprzez przesłanie następujących wypełnionych dokumentów:

 1. formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 2. oświadczenia o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych i zdolności do czynności prawnych (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
 3. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych (stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia),
 4. CV oraz kopii dokumentów potwierdzających spełnianie warunków dotyczących wykształcenia.
 5. Krótki opis doświadczenia w realizacji zadań związanych z przedmiotem niniejszego zapytania.

 

W terminie do 05 stycznia 2016 r do godz. 16.30 ( decyduje data wpływu), w wersji papierowej lub elektronicznej, na adres:

Fundacja Karpacka – Polska , Ul. Rynek 7 , 38-500 Sanok  lubbiuro@fundacjakarpacka.org

 

Uwaga: Za terminowe dostarczenie oferty odpowiada oferent. Zaleca się potwierdzenie wpłynięcia oferty do zamawiającego. Fundacja nie odpowiada za niedostarczone oferty.

 

 

 

 

V. OCENA OFERT

 

Kryterium oceny ofert będzie  posiadane doświadczenie( 60%) oferenta oraz cena brutto (40%) przez niego podana.

 

VI INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Ocena zostanie dokonana najpóźniej do dnia 8 stycznia 2016 roku.

W trakcie trwania naboru Zamawiający może wprowadzić modyfikację treści zamówienia.

W trakcie oceny ofert Zamawiający może zmienić kryteria oceny ofert. Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

 

 

VII. OSOBA DO KONTAKTU

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta Szwarc – Burnatowskapod numerem telefonu  13 46 38854 oraz adresem email:Szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org. Temat emaila: konkurs etno motywy.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Do zapytania ofertowego dołączono:

           ·            Załącznik nr 1- formularz zgłoszeniowy

           ·            Załącznik nr 2 –oświadczenie o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych i zdolności do czynności prawnych

           ·            Załącznik nr 3 - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:
zalacznik_nr_1_2.pdf
zalacznik_nr_2.pdf
zalacznik_nr_3.pdf

Rok 2015

Zapytanie ofertowe nr 3/2015/AK

na  eksperta ds. konkursu

„Podkarpackie etno motywy”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

FUNDACJA KARPACKA – POLSKA

Ul. Rynek 7, 38-500 Sanok

NIP: 687-169-20-10

 

II. OPIS PRZEDMIOTU oraz ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zmówienia, jest świadczenie usług jako ekspert ds. realizacji konkursu „Podkarpackie etno motywy” organizowanego przez Fundację Karpacką –Polska w ramach projektu pt. „ Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”

 1. Zamówienie obejmuje:

1.1.         Stworzenie regulaminu konkursu w uzgodnieniu z zamawiającym.

1.2.          Przewodniczenie jury dokonującego wyboru nagrodzonych/wyróżnionych prac.

1.3.         Redakcja tekstu wprowadzającego do publikacji pokonkursowej.

1.4.         Współpraca z wydawnictwem przy tworzeniu publikacji pokonkursowej

 

 1. Wymagania:

 

O stanowisko eksperta mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria:

2.1.         Posiadają wykształcenie wyższe (preferowane kierunki to : historia sztuki, architektura, etnografia).

2.2.          Posiadają doświadczenie w zakresie przedsięwzięć o podobnym charakterze.

2.3.         Posiadają doświadczenie w tworzeniu lub współtworzeniu publikacji.

2.4.         Posiadają doświadczenie w zakresie gromadzenia i opracowywania dokumentacji oraz wiedzę z zakresu dziedzictwa regionu podkarpacia.  

2.5.         Korzystają z pełni praw publicznych.

2.6.         Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III. TERMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI

Styczeń – marzec 2016 roku

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert poprzez przesłanie następujących wypełnionych dokumentów:

 1. formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 2. oświadczenia o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych i zdolności do czynności prawnych (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
 3. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych (stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia),
 4. CV oraz kopii dokumentów potwierdzających spełnianie warunków dotyczących wykształcenia.
 5. Krótki opis doświadczenia w realizacji zadań związanych z przedmiotem niniejszego zapytania.

 

W terminie do 23 grudnia 2015 r do godz. 16.30 ( decyduje data wpływu), w wersji papierowej lub elektronicznej, na adres:

Fundacja Karpacka – Polska , Ul. Rynek 7 , 38-500 Sanok  lub biuro@fundacjakarpacka.org

 

Uwaga: Za terminowe dostarczenie oferty odpowiada oferent. Zaleca się potwierdzenie wpłynięcia oferty do zamawiającego. Fundacja nie odpowiada za niedostarczone oferty.

 

 

 

 

V. OCENA OFERT

 

Kryterium oceny ofert będzie  posiadane doświadczenie( 60%) oferenta oraz cena brutto (40%) przez niego podana.

 

VI INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Ocena zostanie dokonana najpóźniej do dnia 29 grudnia 2015 roku.

W trakcie trwania naboru Zamawiający może wprowadzić modyfikację treści zamówienia.

W trakcie oceny ofert Zamawiający może zmienić kryteria oceny ofert. Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

 

 

VII. OSOBA DO KONTAKTU

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta Szwarc – Burnatowska pod numerem telefonu  13 46 38854 oraz adresem email: Szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org. Temat emaila: konkurs etno motywy.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Do zapytania ofertowego dołączono:

           ·            Załącznik nr 1- formularz zgłoszeniowy

           ·            Załącznik nr 2 –oświadczenie o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych i zdolności do czynności prawnych

           ·            Załącznik nr 3 - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

Pliki do pobrania:
zalacznik_nr_1_2.pdf
zalacznik_nr_2.pdf
zalacznik_nr_3.pdf

Rok 2015

Sanok,  6 października 2015 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2015/AK

na wykonanie pamiątkowej tablicy zewnętrznej

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Fundacja Karpacka - Polska

ul. Rynek 7, 38-500 Sanok

NIP: 687-169-20-10

 

II. OPIS PRZEDMIOTU oraz ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia, jest opracowanie projektu, wykonanie, dostarczenie  do siedziby Zamawiającego oraz montaż 1 szt. tablicy pamiątkowej, zgodnej z wytycznymi Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) ws. informacji i promocji oraz księgą identyfikacji wizualnej (dostępne na stronie: https://www.programszwajcarski.gov.pl/media/3303/Ksiega_identyfikacji_wizualnej_SPPW_Czesc_22011.pdf str. 5).

Projektu KIK/07, pt. „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 1. Zamówienie obejmuje:

1.1.   Opracowanie graficzne tablicy wg wytycznych SPPW, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

1.2.   Przesłanie projektu graficznego do akceptacji.  

1.3.   Wykonanie tablicy wg poniższej specyfikacji.

1.4.   Dostawę tablicy do siedziby Zamawiającego, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok,

1.5.   Montaż na zewnętrznej ścianie budynku siedziby Zamawiającego, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok.

1.6.   60-miesięczny okres gwarancji jakości, liczony od daty odbioru przez Zamawiającego.

 1. 2.    Specyfikacja zamówienia:

2.1.   Wymiary tablicy pamiątkowej: W 70 cm x H 50 cm

2.2.   Materiał i wykonanie: tablica powinna być wykonana ze srebrnego, anodowanego aluminium, o grubości 2 cm, powierzchnie i krawędzie powinny być pokryte gorącym lakierem w temperaturze 80oC; 4 otwory mocujące wykonane przed lakierowaniem, należy zastosować trzy kolory: biały, czerwony (Pantone 485) i czarny; czcionka: Myriad Pro Regular; estetyczne elementy z materiału nierdzewnego mocujące tablicę.

2.3.   Nadruk musi być przygotowany w oparciu o wytyczne Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ws. informacji i promocji.

2.4.   Elementy do umieszczenia na tablicy, właściwe dla SPPW i projektu Alpy Karpatom zostaną przesłane wybranemu oferentowi przez Zamawiającego.

2.5.   Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 9 listopada 2015 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien przedstawić całkowitą cenę brutto wykonania całości zamówienia.

Oferta powinna:

            - być opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org, do dnia 12 października 2015, godz. 15.00.

UWAGA: za terminowe dostarczenie oferty odpowiada oferent. Zaleca się potwierdzenie wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Fundacja nie odpowiada za niedostarczone oferty.

2.    Ocena ofert zostanie  dokonana najpóźniej do dnia 13 października 2015.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia.


 

VI. OCENA OFERT

            Cena brutto stanowi jedyne kryterium, na podstawie którego Zamawiający dokona oceny ważnych ofert.

            Cena – kryterium z wagą 100%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybrany oferent zostanie powiadomiony przez Zamawiającego drogą e-mailową lub telefoniczną do dnia 14 października 2015 r.

 

VIII. OSOBA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta Szwarc-Burnatowska pod numerem telefonu

13 46 38854 oraz adresem email: szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org.org, temat e-maila: tablica pamiątkowa.    

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

 

 

Z poważaniem,

 

Zofia Kordela-Borczyk

Prezes Zarządu

Fundacja Karpacka-Polska

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

……..……………………………………………….……………………….………………………………………………..….………….….………...…….

……..…………………………………….……………..………………….…….………………………………………………………….…………..……….

NIP: …………………………………………………………………..….

Osoba uprawniona do reprezentowania firmy (imię, nazwisko, stanowisko):

……..…………………………………….……………………….………………………………………………………………………………...……………….

Nr tel.: ........................................................ e-mail: .........................................................................................

 

Do:
Fundacja Karpacka – Polska,
ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie pamiątkowej tablicy zewnętrznej, w ramach projektu„Alpy Karpatom”, zobowiązujemy się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie podanym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Oferujemy wykonanie zamówienia w cenie:

 

 

 

PLN

 Wartość brutto ogółem:

 

 

Słownie  brutto ogółem: ……..…………………………………….……………………………….……………..………………….…………….

……..…………………………………….………………………………………….………………………...………………………………….………….……..

 

 

 

 

………………………………………      ........................................................               ………………………………………………..                                                                           miejscowość, data                          pieczęć oferenta                                                             pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

plik do pobrania :

 

Pliki do pobrania:
zapytanie_ofertowe_2_wykonanie_tablicy_pamiatkowej-2015-10-06-ponowne.pdf

Rok 2015

Zapytanie ofertowe nr 2/2015/AK na wykonanie pamiątkowej tablicy zewnętrznej


Przedmiotem zamówienia, jest opracowanie projektu, wykonanie, dostarczenie  do siedziby Zamawiającego oraz montaż 1 szt. tablicy pamiątkowej, zgodnej z wytycznymi Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) ws. informacji i promocji oraz księgą identyfikacji wizualnej (dostępne na stronie: https://www.programszwajcarski.gov.pl/media/3303/Ksiega_identyfikacji_wizualnej_SPPW_Czesc_22011.pdf str. 5).

Projektu KIK/07, pt. „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Więcej informacji poniżej w pliku do pobrania.Pliki do pobrania:
zapytanie_ofertowe_2_wykonanie_tablicy_pamiatkowej-2015.pdf

Rok 2015

Zapytanie ofertowe na wydanie albumu fotograficznego Nasze Karpaty

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe na wydanie albumu fotograficznego Nasze Karpaty

Rok 2013

.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe Nr 1/2013/AK
Na zestaw komputerowy
Zapytanie ofertowe Nr 2/2013/AK
Na wynajem sali i catering
Zapytanie ofertowe Nr 3/2013/AK
Na organizację i prowadzenie imprezy promującej książkę reporterską oraz film o Karpatach
Zapytanie ofertowe Nr 4/2013/AK
Na opracowanie i wydruk ulotek promocyjnych w formie zakładek do książek
Zapytanie ofertowe Nr 5/2013/AK
Na przygotowanie i wykonanie nowych plansz do ścianki POP UP 3x4
Zapytanie ofertowe Nr 6/2013/AK
Na opracowanie i wydruk teczek konferencyjnych
Zapytanie ofertowe Nr 7/2013/AK
Na wynajem sali i przerwę kawową
Zapytanie ofertowe Nr 8/2013/AK
Na realizację usługi przeprowadzenia audytu finansowego Projektu „ALPY KARPATOM- program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”
Zapytanie ofertowe Nr 9/2013/AK
Dotyczy przygotowania konkursu fotograficznego i wystaw pokonkursowych

Rok 2012

.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe Nr 1/AP/2012
Pełnienie funkcji redaktora serwisu / portalu „Alpy Karpatom”.
Zapytanie ofertowe Nr 2/2012/AK
Przygotowanie i produkcję letniego spotu reklamowego
Zapytanie ofertowe Nr 3/2012/AK
Na produkcję filmu o Karpatach
Zapytanie ofertowe Nr 4/2012/AK
Na produkcję szalika promocyjnego
Zapytanie ofertowe nr 5/2012/AK
Na skład i druk publikacji książkowych
Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl