Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

02-01-2018

ALPY KARPATOM W EUROPROJEKTY.PL

Autor: zkb.technologies

 ( PEŁNY TEKST ARTYKÓŁU W EUROPROJEKTY.PL OPUBLIKOWANEGO W DNIU 28.12.2017 )

ALPY KARPATOM- - MODUS OPERANDI LOKALNEJ POLITYKI ROZWOJOWEJ

 Głównym założeniem 5-letniego projektu było przeniesienie na lokalny grunt  szwajcarskich dobrych praktyk, z zakresu turystyki oraz produktu lokalnego. Projekt realizowany był na terenie województwa podkarpackiego, a jego beneficjentami docelowymi mieszkańcy powiatów sanockiego, krośnieńskiego, leskiego i bieszczadzkiego. Zastosowana podczas realizacji projektu metodologia i zrealizowane działania mogą stanowić „modus operandi” lokalnej polityki rozwojowej na obszarach górskich.

Podczas realizacji projektu współpracowano z instytucjami szwajcarskimi w tym: Swiss Intrcoopration ( opracowanie analiz wstępnych, w kontekście doświadczeń szwajcarskich możliwych do wdrożenia w regionie ) , Helvetas Swiss Intercooperation  ( standardy szwajcarskie  ) z Berna oraz AKonsult z Rheinfelden ( organizacja staży ). Dzięki nawiązanej współpracy i wizytom w Szwajcarii, uczestnicy projektu mieli możliwość  zetknięcia się z cenioną na świecie szwajcarską kulturą turystyczną i potęgą marki szwajcarskiej.  Należy zaznaczyć, że współpraca ze Szwajcarią w regionie jest nowością i  jest w niej dalszy duży potencjał rozwojowy.

Projekt był rozpoznawalny jako "pomoc szwajcarska", a nazwa Alpy Karpatom przyjęła się bardzo szybko wśród mieszkańców regionu.

Całkowity budżet projektu wyniósł 4 912 662 franków szwajcarskich. Ponad 80 % budżetu projektu przekazano mieszkańcom w formie dotacji. Pozostałe fundusze przeznaczono na opracowanie analiz regionalnych, przeprowadzenie staży w Szwajcarii,  organizację szkoleń oraz ogólnopolską kampanię promującą region .

Schematy dotacyjne wdrożono trzykrotnie dla firm i dwukrotnie dla organizacji pozarządowych. Dzięki dotacjom rozbudowano i uatrakcyjniono wiele  obiektów turystycznych. Za kwalifikowane uznawano także, zakupy sprzętu turystycznego, maszyn  i środków transportu. Dofinansowano na przykład zakup drezyn rowerowych, które wkrótce w Polsce zostały uznane za najlepszy produkt turystyczny.  Producenci wyrobów uatrakcyjnili swoja ofertę doskonaląc istniejące i wprowadzając nowe produkty lokalne. Dzięki dotacjom produkty  przeszły znaczącą metamorfozę, polegającą na zmianie  sposobu pakowania, prezentacji i metod sprzedaży.

Staże w Szwajcarii przeprowadzono w instytucjach działających w branży turystycznej ( np. znakowanie szlaków turystycznych ),  w instytucjach zajmujących sie produkcją lokalną ( np. produkcja serów i makaronu ) oraz w instytucjach zajmujących sie organizacją atrakcji turystycznych ( np. sokolnictwo użytkowe, prowadzenie hoteli historycznych oraz sprzedaż pamiątek ). 

W tym samym czasie rozpoczęto intensywną kampanię promocyjną regionu. Wprowadzano nowe w regionie - aczkolwiek stosowane szeroko na świecie - formy promocji takie jak: maskotka regionu, spoty reklamowe, film i książka na temat historii i teraźniejszości regionu, wystawy i konkursy, oraz  liczne gadgety  i materiały promocyjne.  Przeprowadzono pilotażowe działania polegające na opracowaniu wzornika karpackiego. Pięcioletnia kampania promocyjna regionu  zwróciła oczy turystów z Polski i Europy na Bieszczady. W ostatnim roku realizacji projektu  odnotowano rekordowy wzrost ruchu turystycznego.  Były to wartości o ponad 23% większe niż w 2015 roku, oraz o 50% większe niż przeciętnie w latach 2012-2014. Jakkolwiek uznać można, że częściowo wzrost ten został spowodowany czynnikami zewnętrznymi, to jednak tak wysoki przyrost turystów świadczy o zainteresowaniu regionem, spowodowanym jego wewnętrzną przemianą, w tym: przeprowadzeniem setek  inwestycji w turystyce, wzrostem standardów usług i dostępem do informacji. Uczyniono duży krok w kierunki postrzegania  regionu jako atrakcyjnej wizerunkowo  całości.

W Polsce  ramach działań promocyjnych podjęto współpracę z wieloma instytucjami w tym : National Geographic Polska, TVN, Polsat, TVP Historia, TVP Kultura,  Sejm RP, Parlament Europejski, Dom Polski w Brukseli, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi. Współpracowano z dziennikarzami w osobach Martyny Wojciechowskiej, Jerzego Sadeckiego i Grzegorza Gajewskiego.

Rozpoznawalność projektu w regionie znakomicie wsparła produkcja  maskotki rysia karpackiego. Maskotka z powodzeniem licytowana była  podczas pięciu edycji akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Maskotki przekazywane były do centrali WOŚP w Warszawie oraz do komitetów regionalnych na Podkarpaciu. Maskotki przez kilka lat „pomagały” instytucjom w regionie, podczas  zabiegania o fundusze na różne cele w tym na rehabilitację dzikich zwierząt. 

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji projektowej należy podkreślić, że projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem i jego użyteczność podkreślały wielokrotnie na forum publicznym władze rządowe i samorządowe. Analizy powykonawcze projektu  są tym bardziej optymistyczne, iż mieliśmy do czynienia z projektem realizowanym na obrzeżach kraju, oddalonym o setki kilometrów od dużych centrów administracyjno-gospodarczych i miejsc podejmowania decyzji.

Autor tekstu: Zofia Kordela-Borczyk, Prezes Zarządu Fundacji Karpackiej Polska i Dyrektor projektu.