Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

06-10-2015

FUNDACJA KARPACKA – POLSKA JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT „ALPY KARPATOM” OGŁASZA NABÓR EKSPERTÓW DO OCENY WNIOSKÓW III NABORU PROJEKTÓW W RAMACH GÓRSKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w latach 2013-2015

Fundacja Karpacka – Polska jako Instytucja Realizująca projekt „Alpy Karpatom” ogłasza nabór ekspertów DO OCENY WNIOSKÓW III NABORU PROJEKTÓW
W RAMACH GÓRSKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w latach 2013-2015

 

W związku z realizacją projektu „ALPY KARPATOM – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Fundacja Karpacka – Polska ogłasza nabór ekspertów –powołanych do oceny merytorycznej i finansowej wniosków składanych w ramach III naboru  Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości PREMIUM.  Szczegółowe informacje dotyczące projektu ukażą się na stronie internetowej serwisu www.alpykarpatom.pl 

 

 1. I.                    ZAKRES OGŁOSZENIA

Eksperci zostaną powołani w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny merytorycznej
i finansowej wniosków wraz z załącznikami, opracowanych przez mikro i małych przedsiębiorców pochodzących z terenu objętego projektem Alpy Karpatom, w ramach III naboru Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości PREMIUM.

 

 1. II.                  WYMAGANIA:

O wpis na listę ekspertów mogą się ubiegać osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 1. a.       posiadają wykształcenie wyższe,
 2. b.      posiadają minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe z zakresu przedsiębiorczości,
 3. c.        posiadają doświadczenie zawodowe z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej oraz zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 4. d.      korzystają z pełni praw publicznych,           
 5. e.      posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.      

 

 1. III.                TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert poprzez przesłanie następujących wypełnionych dokumentów:

 1. formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 2. oświadczenia o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych i zdolności do czynności prawnych (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
 3. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych (stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia),
 4. CV oraz kopii dokumentów potwierdzających spełnianie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego,

w terminie do 22 października 2015 r., w wersji papierowej, na adres Fundacja Karpacka-Polska,
ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, z dopiskiem „Ekspert Alpy Karpatom – Górski Fundusz Przedsiębiorczości”,  i w wersji elektronicznej na adres: ewelina.widomska@fundacjakarpacka.org , temat wiadomości: „Ekspert Alpy Karpatom – Górski Fundusz Przedsiębiorczości”.

Wszelkie informacje udzielane są  pod nr. 734 069 189  

Dostępne pliki
Zalacznik_nr_1_Formularz_zgloszeniowy_MSP.pdf
Zal_2_Oswiadczenie_o_niekaralnosci5.pdf
Zal_3_Oswiadczenie_o_danych_osobowych4.pdf