Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

24-12-2015

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2015/AK

na  eksperta ds. konkursu

„Podkarpackie etno motywy”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

FUNDACJA KARPACKA – POLSKA

Ul. Rynek 7, 38-500 Sanok

NIP: 687-169-20-10

 

II. OPIS PRZEDMIOTU oraz ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zmówienia, jest świadczenie usług jako ekspert ds. realizacji konkursu „Podkarpackie etno motywy” organizowanego przez Fundację Karpacką –Polska w ramach projektu pt. „ Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”

  1. Zamówienie obejmuje:

1.1.         Stworzenie regulaminu konkursu w uzgodnieniu z zamawiającym.

1.2.         Przewodniczenie jury dokonującego wyboru nagrodzonych/wyróżnionych prac.

1.3.         Redakcja tekstu wprowadzającego do publikacji pokonkursowej.

1.4.         Współpraca z wydawnictwem przy tworzeniu publikacji pokonkursowej

 

  1. Wymagania:

 

O stanowisko eksperta mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria:

2.1.         Posiadają wykształcenie wyższe (preferowane kierunki to : historia sztuki, architektura, etnografia).

2.2.         Posiadają doświadczenie w zakresie przedsięwzięć o podobnym charakterze.

2.3.         Posiadają doświadczenie w tworzeniu lub współtworzeniu publikacji.

2.4.         Posiadają doświadczenie w zakresie gromadzenia i opracowywania dokumentacji oraz wiedzę z zakresu dziedzictwa regionu podkarpacia.  

2.5.         Korzystają z pełni praw publicznych.

2.6.         Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III. TERMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI

Styczeń – marzec 2016 roku

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert poprzez przesłanie następujących wypełnionych dokumentów:

  1. formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
  2. oświadczenia o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych i zdolności do czynności prawnych (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
  3. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych (stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia),
  4. CV oraz kopii dokumentów potwierdzających spełnianie warunków dotyczących wykształcenia.
  5. Krótki opis doświadczenia w realizacji zadań związanych z przedmiotem niniejszego zapytania.

 

W terminie do 05 stycznia 2016 r do godz. 16.30 (decyduje data wpływu), w wersji papierowej lub elektronicznej, na adres:

Fundacja Karpacka – Polska , Ul. Rynek 7 , 38-500 Sanok  lub biuro@fundacjakarpacka.org

 

Uwaga: Za terminowe dostarczenie oferty odpowiada oferent. Zaleca się potwierdzenie wpłynięcia oferty do zamawiającego. Fundacja nie odpowiada za niedostarczone oferty.

 

 

 

 

V. OCENA OFERT

 

Kryterium oceny ofert będzie  posiadane doświadczenie (60%) oferenta oraz cena brutto (40%) przez niego podana.

 

VI INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Ocena zostanie dokonana najpóźniej do dnia 8 stycznia 2016 roku.

W trakcie trwania naboru Zamawiający może wprowadzić modyfikację treści zamówienia.

W trakcie oceny ofert Zamawiający może zmienić kryteria oceny ofert. Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

 

 

VII. OSOBA DO KONTAKTU

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta Szwarc – Burnatowska pod numerem telefonu  13 46 38854 oraz adresem email: szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org. Temat emaila: konkurs etno motywy.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Do zapytania ofertowego dołączono:

           ·            Załącznik nr 1- formularz zgłoszeniowy

           ·            Załącznik nr 2 –oświadczenie o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych i zdolności do czynności prawnych

           ·            Załącznik nr 3 - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:
zalacznik_nr_1_2.pdf
zalacznik_nr_2.pdf
zalacznik_nr_3.pdf