Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

18-03-2016

Zapytanie ofertowe na transport i pomoc podczas udziału w targach

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/AK

na transport i pomoc podczas udziału w targach

 

I. ZAMAWIAJĄCY

FUNDACJA KARPACKA – POLSKA, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok

NIP: 687-169-20-10

 

II. OPIS PRZEDMIOTU oraz ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zmówienia, jest świadczenie usług w ramach projektu pt. „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”, realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska.

1. Zamówienie obejmuje następujące usługi:

1.1.            Przewóz 4 osób z Sanoka do Kielc w dniu 7 kwietnia 2016.

1.2.            Transport eksponatów oraz wystawę (łącznie ok. 4 m3).

1.3.            Pomoc w rozładowaniu towaru i przygotowaniu stoiska.

1.4.            Transport 4 osób na terenie Kielc na trasie hotel-targi w dniach od 7 do 10 kwietnia 2016.

1.5.            Pomoc w obsłudze stoiska przez 3 dni wystawiennicze.

1.6.            Pomoc w rozstawieniu wystawy fotograficznej „Nasze Karpaty”

                  (32 wolnostojące wielkoformatowe plasze na plexi o wymiarach 100x70 cm, oprawione w                               aluminiowe ramy).

1.7.            Pomoc w złożeniu wystawy oraz załadowaniu towaru do pojazdu.

1.8.            Przewóz 4 osób z Sanoka z Kielc do Sanoka dnia 10 kwietnia 2016.

 

2. Ofertę na wykonanie usługi mogą składać osoby lub firmy:

2.1.            Świadczące usługi w zakresie przewozu towarów i osób, na podstawie zezwoleń wymaganych przez                    prawo polskie.

2.2.            Dysponujące pojazdem/-ami do przewozu osób (stan dobry, klimatyzacja) oraz w/w towaru.

2.3.            Posiadają doświadczenie w zakresie obsługi klientów.

III. TERMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI

7-10 kwietnia 2016 roku.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert poprzez przesłanie wypełnionego formularza oferty (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

Termin składania ofert upływa 24 marca 2016 r, godz. 12.00 (decyduje data wpływu) w wersji papierowej, na adres: Fundacja Karpacka – Polska , ul. Rynek 7, 38-500 Sanok 

lub elektronicznej na adres: biuro@fundacjakarpacka.org. Temat emaila: Oferta na transport.

 

Uwaga: Za terminowe dostarczenie oferty odpowiada oferent. Zaleca się potwierdzenie wpłynięcia oferty do zamawiającego. Fundacja nie odpowiada za niedostarczone oferty.

 

V. OCENA OFERT

100% kryterium oceny stanowi cena brutto wykonania całej usługi.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena zostanie dokonana najpóźniej dnia 30 marca 2016 roku.

Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie do dnia 31 marca 2016 r.

W trakcie trwania naboru Zamawiający może wprowadzić modyfikację treści zamówienia, umieszczonego na portalu: www.alpykarpatom.pl.  W trakcie trwania naboru, Oferent może wprowadzić korektę własnej oferty.

W uzasadnionym przypadku, Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

 

VII. OSOBA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta Szwarc – Burnatowska pod numerem telefonu  13 46 38854 oraz adresem email: Szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy (do wglądu).

 

Z poważaniem,

 

Jolanta Szwarc-Burnatowska

Koordynator Agencji Promocji Górskich Obszarów Podkarpacia

Fundacja Karpacka – Polska


 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

……..…………………………………….……………………………………………………………………….…………….…….…….

……..…………………………………….……………………………………………………………………………….………..……….

Osoba uprawniona do reprezentacji firmy (imię, nazwisko, stanowisko):

……..……………………………….……………………….…………………………………………………………………….………..


Nr tel.: ................................. Fax: ................................ e-mail: ...................................................

REGON: ………………….……………………..………..     NIP: ……………………………………………………………..….

 

Do:
Fundacja Karpacka – Polska,
ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na nr 1/2016/AK na transport i pomoc podczas udziału w targach, ogłoszonego w ramach projektu„Alpy Karpatom”, oferujemy wykonanie zamówienia

 

w cenie brutto w PLN: ……………………………

Słownie  brutto: ………………….…………………………………………………..…………..……………………………….

……..…………………………………….……………………………………………………...………………………………………..

Oświadczenie

Oświadczam, iż firma, którą reprezentuję posiada uprawnienia  do  wykonywania  działalności, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Ponadto posiadam wymagane doświadczenie i dysponuję pojazdami oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

………………………………………..                .........................................................                                                                   

miejscowość, data                                pieczęć i podpis osoby upoważnionejZałącznik nr 2

WZÓR UMOWY

 

UMOWA ZLECENIE  NR  …………

zawarta w dniu ……………. w Sanoku

 

 

pomiędzy Fundacją Karpacką – Polska z siedzibą w Sanoku, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok,
NIP: 687-169-20-10, reprezentowaną przez Zofię Kordela-Borczyk Prezesa Zarządu Fundacji Karpackiej -Polska, zwaną w treści umowy Zleceniodawcą ................................, zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą.

 

§.1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje  do wykonania następujące usługi:

1.1                   Przewóz 4 osób z Sanoka do Kielc w dniu 7 kwietnia 2016.

1.2                   Transport eksponatów oraz wystawę (łącznie ok. 4 m3).

1.3                   Pomoc w rozładowaniu towaru i przygotowaniu stoiska.

1.4                   Transport 4 osób na terenie Kielc na trasie hotel-targi w dniach od 7 do 10 kwietnia 2016.

1.5                   Pomoc w obsłudze stoiska przez 3 dni wystawiennicze.

1.6                   Pomoc w rozstawieniu wystawy fotograficznej „Nasze Karpaty” (32 wolnostojące                                        wielkoformatowe plasze na plexi o wymiarach 100x70 cm, oprawione w aluminiowe ramy).

1.7                   Pomoc w złożeniu wystawy oraz załadowaniu towaru do pojazdu.

1.8                  Przewóz 4 osób z Sanoka z Kielc do Sanoka dnia 10 kwietnia 2016.

Działania wykonywane w ramach projektu nr KIK/07 pt. „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi  krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

§.2

Za wykonanie czynności wymienionych  w § 1 Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie w wysokości ………………. zł  brutto (słownie: …………….., 00/100). Wypłata wynagrodzenia nastąpi do 14 dni od daty złożenia faktury/rachunku przez Zleceniobiorcę.

§.3

Zleceniodawca zapewnia Zleceniobiorcy nocleg ze śniadaniem oraz obiadokolację podczas pobytu w Kielcach.

§.4

 

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zadania innemu Wykonawcy bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie.

§.5

 

Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§.6

 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§.7

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

...............................................                                       ...................................................

        Zleceniodawca                                                                            Zleceniobiorca