Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

29-07-2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016/AK na opracowanie i wydanie publikacji

Sanok, 29 lipca 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2016/AK

na opracowanie i wydanie publikacji

podsumowującej projekt Alpy Karpatom

 

I. ZAMAWIAJĄCY

FUNDACJA KARPACKA – POLSKA, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok

NIP: 687-169-20-10

 

II. OPIS oraz ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zmówienia jest opracowanie i wydanie publikacji podsumowującej projekt pt. „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Ofertę na wykonanie usługi mogą składać firmy posiadające doświadczenie w druku publikacji, zdolne do przygotowania publikacji wg poniższej specyfikacji w podanym niżej terminie.

 Specyfikacja zakresu zamówienia:

 1. Opracowanie tekstów publikacji na podstawie informacji i fotografii przekazanych przez Zamawiającego oraz zawartych w artykułach prasowych na stronie internetowej projektu: www.alpykarpatom.pl,
 2. Opracowanie  graficzne publikacji,
 3. Przygotowanie publikacji do druku – skład i łamanie,
 4. Druk publikacji
 5. Nakład 1000 egz.,
 6. Format 250 x 210 mm (wysokość x szerokość);
 7. Ilość stron min. 200;
 8. Papier środka: kreda g-print 130g – druk 4+4;
 9. Papier okładki: karton 250g – druk 4+0 lub minochromatyczny;
 10. Oprawa szyta nićmi oraz klejona,
 11. Uszlachetnienie oprawy: folia matowa i lakier punktowy UV jednostronny
 12. Dostarczenie publikacji do siedziby Zamawiającego w Sanoku.

Informacje dodatkowe:

Udostępnione przez Zamawiającego materiały i pozyskane informacje powinny zostać poddane redakcji i obróbce graficznej.

Układ treści na okładkach i poszczególnych stronach publikacji zostanie ustalony z Zamawiającym.

Druk publikacji będzie możliwy po uprzednim, pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy znajdujące się w przekazanym Wykonawcy materiale, który powinien zapewnić jego sprawdzenie pod kątem gramatycznym, stylistycznym czy ortograficznym. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści publikacji powinny być konsultowane z Zamawiającym na etapie przygotowania publikacji.

W zaproponowanej cenie, Oferent musi zawrzeć wszelkie koszty redakcyjne, niezbędne do właściwego wykonania przedmiotowej usługi.

Zamawiający dopuszcza możliwość nadania przez Wykonawcę własnego nr ISBN publikacji.

Wykonawca, w przypadku powierzenia części zlecenia innemu podmiotowi, będzie odpowiedzialny za właściwą koordynację całego zadania, a w razie niewłaściwego bądź nieterminowego wykonania usługi zostanie pociągnięty do odpowiedzialności jako główny wykonawca.

W przypadku wykrycia błędów w opracowaniu, wydruku lub składzie, w dowolnym terminie, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania korekty na własny koszt i dostarczenia do siedziby Zamawiającego publikacji w liczbie odpowiadającej wycofanym egzemplarzom w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

 

III. TERMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI

Termin realizacji przedmiotowego zamówienia ustala się na okres: 10 sierpień – 21 wrzesień 2016 r (6 tygodni).

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zainteresowane podmioty zapraszamy do składania ofert, poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza oferty (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania) w wersji elektronicznej, na adres: szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org biuro@fundacjakarpacka.org. Temat emaila: Zapytanie ofertowe nr 7/2016/AK na opracowanie i wydanie publikacji.

Termin składania ofert upływa 5 sierpnia 2016 r .

Uwaga: Za terminowe dostarczenie oferty odpowiada oferent. Zaleca się potwierdzenie wpłynięcia oferty do zamawiającego. Fundacja nie odpowiada za niedostarczone oferty.

 

V. OCENA OFERT

100% kryterium oceny stanowi cena brutto wykonania całej usługi.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena zostanie dokonana dnia 8 sierpnia 2016 roku.

Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty mailowo do dnia 9 sierpnia 2016 r.

W trakcie trwania naboru Zamawiający może wprowadzić modyfikację treści zamówienia umieszczonego na stronie internetowej www.alpykarpatom.pl.  W trakcie trwania naboru Oferent może wprowadzić korektę własnej oferty.

W uzasadnionym przypadku, Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

 

VII. OSOBA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta Szwarc – Burnatowska pod adresem email: Szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org lub numerem telefonu  13 46 38854.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

 

Z poważaniem,

 

Zofia Kordela-Borczyk

Prezes Zarządu

Fundacja Karpacka – Polska

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Oferent

Nazwa i siedziba firmy składającej ofertę:

……..…………………………………….……………………………………………………………………….…………….……

……..…………………………………….………………………………………………………………………………...………..

Osoba uprawniona do reprezentacji firmy oferenta (imię, nazwisko, stanowisko):

……..……………………………….……………………….………………………………………………………………..…….


Nr tel.: .............................................      e-mail: .............................................

REGON: ……………………….…………………..…..       NIP: ………….......……………............…..……

 

Do:
Fundacja Karpacka – Polska,
ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, szwarc.burnatowska@fundacjakarpacka.org

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na nr 7/2016/AK na opracowanie i wydanie publikacji, ogłoszonego w ramach projektu „Alpy Karpatom”, oferuję wykonanie zamówienia

 

w cenie brutto w PLN: ……………………………

Słownie  brutto: ………………….…………………………………………………..…………..

……..…………………………………….……………………………………………………...……………

Oświadczenie

Oświadczam, iż firma, którą reprezentuję posiada uprawnienia  do  wykonywania  działalności, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Ponadto posiadam wymagane doświadczenie do wykonania zamówienia.
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

………………………………………..                               .............................................                                                                  

miejscowość, data                                                     pieczęć i podpis osoby upoważnionej