Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Dotacje

Wytyczne odnośnie informacji i promocji dla odbiorców dotacji z projektu Alpy Karpatom

Wytyczne odnośnie informacji i promocji dla odbiorców dotacji z projektu Alpy Karpatom

Ogólne wytyczne dotyczące wizualizacji materiałów promocyjnych Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy znajdują się na stronie:www.programszwajcarski.gov.pl/dokumenty/

Na materiałach odbiorców dotacji z projektu Alpy Karpatom muszą się znaleźć poniższe logotypy oraz tekst:

 

 

Instytucja Realizująca projekt Alpy Karpatom

                                        

www.fundacjakarpacka.org     www.alpykarpatom.pl

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

W razie wątpliwości prosimy przesłać wizualizację swoich materiałów do akceptacji na adres: biuro@fundacjakarpacka.org

Logotypy do pobrania poniżej:

Wizualizacja logotypów w materiałach. pdf.
Logotyp Alpy Karpatom. cdr
Logotyp Swiss Contribution.cdr
Logotyp Fundacji Karpackiej - Polska. cdr
Wzór naklejki na sprzęt beneficjenta.pdf

Ważne informacje dla beneficjentów Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych

Fundacja Karpacka - Polska zwraca się z prośbą do instytucji, które uzyskały dofinansowanie w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych o pilne przekazywanie:

Prosimy również o dostarczenie uzupełnionej dokumentacji ( załącznik 6 oraz załącznik 7)  niezbędnej do podpisania umowy:

Niezbędne dokumenty należy dostarczać na adres:

Fundacja Karpacka Polska

Ul. Rynek 7

38-500 Sanok

lub elektronicznie: chabko.zarzyka@fundacjakarpacka.org

LISTA RANKINGOWA projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych

Lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych w ramach projektu "Alpy Karpatom, realizowanego przez Fundację Karpacką-Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE".

Pliki do pobrania:
Lista rankingowa
Lista rankingowa - skan

Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru projektów do dofinansowania dla Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych

II Nabór 02.01.2014 – 21.02.2014

Data

Termin końcowy zadawania pytań przez organizacje pozarządowe

31.01.2014

Ostateczna data odpowiedzi na pytania i udzielania wyjaśnień przez OD

07.02.2014

Ostateczny termin składania wniosków o dotację

21.02.2014

Przekazanie Wnioskodawcom informacji po sprawdzeniu kwalifikowalności Wnioskodawcy i weryfikacji formalnej (potencjalne wezwania do złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dodatkowych informacji

10.03.2014

Ostateczny termin dostarczenia dodatkowych informacji

17.03.2014

Przekazanie Wnioskodawcom informacji o wyniku oceny wniosków

11.04.2014

Ostateczny termin powiadomienia o udzieleniu dotacji

16.04.2014

Ostateczny termin podpisania umów z Beneficjentami

30.05.2014

Przedłużenie terminu składania wniosków w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych

Bieszczadzkie Forum Europejskie informuje, o wydłużeniu termin składania wniosków aplikacyjnych w ramach II naboru wniosków dla programu Górski Funduszu Organizacji Pozarządowych realizowanego w ramach projektu „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”. 

Wnioski przyjmowane są do dnia 21 lutego 2014 r. do godz. 15.00 w biurze Operatora Dotacji - Bieszczadzkie Forum Europejskie, ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko 

Zapraszamy Państwa do aplikowania o środki.

Ogłoszenie II naboru wniosków w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych

Bieszczadzkie Forum Europejskie, jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych ogłasza II nabór Wniosków do projektu  pn.  „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”. Projekt „Alpy Karpatom” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

  1. Alokacja finansowa

Ogólna kwota dostępna w ramach naboru II wynosi  CHF 748 383,19 

  1. Miejsce i termin składania wniosków w ramach naboru II 

Wnioski o dotację w wersji papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami należy składać osobiście, pocztą kurierską lub pocztą,  powinny zawierać:

- pełną nazwę i adres Wnioskodawcy,

- nazwę i adres Operatora Dotacji, tj.: Bieszczadzkie Forum Europejskie, ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko,

- informację o naborze, tj.: ALPY KARPATOM/Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych/Nabór II

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres niż powyżej zostaną odrzucone.

Wnioski o dotację muszą być przygotowane zgodnie z Wytycznymi do przygotowania wniosku o dotację i załącznikami.

Nabór wniosków trwa od 2 stycznia 2014 r. do 14 lutego 2014 r. do godz. 15.00.

W przypadku przesyłek kurierskich, pocztowych lub podobnych decyduje czas wpływu do biura Bieszczadzkiego Forum Europejskiego. Wnioski złożone po terminie zostaną automatycznie odrzucone. 

  1. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych położonych na terenie realizacji projektu „Alpy Karpatom”: powiat sanocki, leski, bieszczadzki, krośnieński oraz powiat miasta Krosna.

Ponadto wnioskodawca musi być zarejestrowany jako organizacja pozarządowa zgodnie z polskim prawem o stowarzyszeniach i fundacjach. Organizacja powinna posiadać minimum roczny okres działalności poparty doświadczeniem w realizowaniu projektów w regionie objętym projektem.

UWAGA:

Dodatkowe punkty będą przyznawane podmiotom zarejestrowanym w gminach wiejskich. 

  1. Rodzaj i wielkość dotacji

Rodzaje działań podlegających dofinansowaniu:

 Projekty mające na celu rozwój przedsiębiorczości organizacji pozarządowych (zwłaszcza organizacji działających na obszarach wiejskich) w szczególności w zakresie turystyki i produktu lokalnego;

B Projekty mające na celu poszerzenie oferty turystycznej regionu poprzez wykorzystanie specyficznych wartości kulturowych obszaru docelowego;

C Projekty mające na celu wspieranie cennych inicjatyw oddolnych promujących region, w szczególności jego produkty, usługi, kulturę i sztukę oraz podnoszących atrakcyjność turystyczną regionu;

D Projekty mające na celu rozszerzenie zakresu usług i działań organizacji pozarządowych, prowadzących do wydłużenia sezonu turystycznego w regionie;

E Projekty mające na celu transfer doświadczeń szwajcarskich, szczególnie w zakresie wsparcia sektora biznesu okołoturystycznego, produktu lokalnego i/lub promocji regionu (patrz: Załącznik nr 10 do Wytycznych pt. „Analiza doświadczeń szwajcarskich”); 

Maksymalny poziom dofinansowania – 90%, minimalna kwota dofinansowania – 5 000,00 PLN, maksymalna kwota dofinansowania – 21 000,00 PLN. 

  1. Dokumenty

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.bfe-lesko.pl oraz www.alpykarpatom.pl

Dokumenty do pobrania:

  1. Wytyczne do przygotowania wniosków o dotacje ( plik do pobrania)
  2. Załączniki do Wytycznych:

Materiały informacyjne:

  • Załącznik nr 8: Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ( plik do pobrania )
  • Załącznik nr 9: Wytyczne Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w sprawie kwalifikowalności wydatków ( plik do pobrania)
  • Załącznik nr 10: Analiza doświadczeń szwajcarskich ( plik do pobrania)
 

Dokumenty do pobrania dla beneficjentów Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych I naboru

Materiały szkoleniowe dotyczące sprawozdawczości i promocji realizowanych projektów oraz zaprezentowanie działania pod nazwą Partnerska Sieć Sprzedaży i Marketingu Produktu Lokalnego omawiane podczas szkolenia dla beneficjentów Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych I naboru.

Pliki do pobrania:
Prezentacja ze szkolenia nt. wytycznych ws. informacji i promocji
Prezentacja ze szkolenia ws. rozliczania wniosków
Wytyczne dla Beneficjentów
Dobre praktyki
Formularz –Raport z realizacji projektu
Oświadczenie środek transportu
Oświadczenie zbywcy środka trwałego
Oświadczenie o przychodzie
Oświadczenie o wynagrodzeniach
Oświadczenie o archiwizacji i promocji
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
Przykładowy protokół odbioru