Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Ogłoszenie II naboru wniosków w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych

Ogłoszenie II naboru wniosków w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych

Bieszczadzkie Forum Europejskie, jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych ogłasza II nabór Wniosków do projektu  pn.  „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”. Projekt „Alpy Karpatom” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

  1. Alokacja finansowa

Ogólna kwota dostępna w ramach naboru II wynosi  CHF 748 383,19 

  1. Miejsce i termin składania wniosków w ramach naboru II 

Wnioski o dotację w wersji papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami należy składać osobiście, pocztą kurierską lub pocztą,  powinny zawierać:

- pełną nazwę i adres Wnioskodawcy,

- nazwę i adres Operatora Dotacji, tj.: Bieszczadzkie Forum Europejskie, ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko,

- informację o naborze, tj.: ALPY KARPATOM/Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych/Nabór II

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres niż powyżej zostaną odrzucone.

Wnioski o dotację muszą być przygotowane zgodnie z Wytycznymi do przygotowania wniosku o dotację i załącznikami.

Nabór wniosków trwa od 2 stycznia 2014 r. do 14 lutego 2014 r. do godz. 15.00.

W przypadku przesyłek kurierskich, pocztowych lub podobnych decyduje czas wpływu do biura Bieszczadzkiego Forum Europejskiego. Wnioski złożone po terminie zostaną automatycznie odrzucone. 

  1. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych położonych na terenie realizacji projektu „Alpy Karpatom”: powiat sanocki, leski, bieszczadzki, krośnieński oraz powiat miasta Krosna.

Ponadto wnioskodawca musi być zarejestrowany jako organizacja pozarządowa zgodnie z polskim prawem o stowarzyszeniach i fundacjach. Organizacja powinna posiadać minimum roczny okres działalności poparty doświadczeniem w realizowaniu projektów w regionie objętym projektem.

UWAGA:

Dodatkowe punkty będą przyznawane podmiotom zarejestrowanym w gminach wiejskich. 

  1. Rodzaj i wielkość dotacji

Rodzaje działań podlegających dofinansowaniu:

Projekty mające na celu rozwój przedsiębiorczości organizacji pozarządowych (zwłaszcza organizacji działających na obszarach wiejskich) w szczególności w zakresie turystyki i produktu lokalnego;

B Projekty mające na celu poszerzenie oferty turystycznej regionu poprzez wykorzystanie specyficznych wartości kulturowych obszaru docelowego;

C Projekty mające na celu wspieranie cennych inicjatyw oddolnych promujących region, w szczególności jego produkty, usługi, kulturę i sztukę oraz podnoszących atrakcyjność turystyczną regionu;

D Projekty mające na celu rozszerzenie zakresu usług i działań organizacji pozarządowych, prowadzących do wydłużenia sezonu turystycznego w regionie;

E Projekty mające na celu transfer doświadczeń szwajcarskich, szczególnie w zakresie wsparcia sektora biznesu okołoturystycznego, produktu lokalnego i/lub promocji regionu (patrz: Załącznik nr 10 do Wytycznych pt. „Analiza doświadczeń szwajcarskich”); 

Maksymalny poziom dofinansowania – 90%, minimalna kwota dofinansowania – 5 000,00 PLN, maksymalna kwota dofinansowania – 21 000,00 PLN. 

  1. Dokumenty

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.bfe-lesko.pl oraz www.alpykarpatom.pl

Dokumenty do pobrania:

  1. Wytyczne do przygotowania wniosków o dotacje ( plik do pobrania)
  2. Załączniki do Wytycznych:

Materiały informacyjne:

  • Załącznik nr 8: Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ( plik do pobrania )
  • Załącznik nr 9: Wytyczne Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w sprawie kwalifikowalności wydatków ( plik do pobrania)
  • Załącznik nr 10: Analiza doświadczeń szwajcarskich ( plik do pobrania)
 
Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl