Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Staże

Dokumentacja fotograficzna z wyjazdu stażowego dla organizacji

W ramach projektu Alpy Karpatom, przedstawiciele podkarpackich organizacji pozarządowych wzięli udział w wyjeździe stażowym do Szwajcarii, zorganizowanym przez Fundację Karpacką - Polska z pomocą szwajcarskiego podwykonawcy, firmy AKonsult.

Uczestnicy zapoznali się z działalnością odwiedzonych podmiotów szwajcarskich, z których

Poniżej dokumentacja fotograficzna z wyjazdu.

Falconeria
Ascona
Hotel Historyczny
Rigi
Kerns
Falconeria Locarno

Zakończony nabór na staże w Szwajcarii w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości oraz Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych.

Zakończony nabór na staże w Szwajcarii w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości oraz Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

Przedstawicie beneficjentów, wyjadą na dwa niezależne grupowe wyjazdy stażowe już w tym tygodniu.

W przygotowaniu jest także seminarium podsumowujące staże, które będzie okazją do dzielenia się doświadczeniami zdobytymi w trakcie staży.

Uczestnicy staży rozpoczynają zbieranie doświadczeń w ramach wyjazdu grupowego. Poniżej  zamieszczamy program ich pobytu.

Zapraszamy do odwiedzania naszych stron, podsumowania staży pojawią się już wkrótce.

Pliki do pobrania:
Program_wyjazdu_stazowego_16-1911_Firmy.doc

Harmonogram naboru na wyjazd stażowy dla organizacji pozarządowychdo Szwajcarii.

Fundacja Karpacka – Polska jako instytucja realizująca, informuje o harmonogramie naboru na wyjazd stażowy dla organizacji pozarządowych do Szwajcarii.

Pliki do pobrania:
KIK-07_harmonogram_stazyGFOP.doc

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH GÓRSKIEGO FUNDUSZU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH GRUPOWYM WYJAZDEM STAŻOWYM DO SZWAJCARII.

 

Fundacja Karpacka-Polska ogłasza nabór wniosków dla osób zainteresowanych grupowym wyjazdem stażowym do Szwajcarii. Staże w Szwajcarii dotyczą działania związanego  z transferem  wiedzy  w ramach projektu „ Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”  realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska i współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Liczba miejsc stażowych dla jednego wyjazdu grupowego jest ograniczona i wynosi 8.


 

1.      Miejsce składania wniosków

Fundacja Karpacka – Polska

ul. Rynek 7

38-500 Sanok


 2.      Osoba do kontaktu:

Maria Gajewska

Tel: 13 46 388 50

Mail: maria.gajewska@cfoundation.org 

 

Wszystkie ważne informacje dotyczące działania zawiązanego z udziałem w programie staży  w ramach projektu „Alpy Karpatom”, znajdują się w serwisie informacyjnym: www.alpykarpatom.pl .

 

3.      Cel organizacji staży w Szwajcarii

Szwajcaria jest niekwestionowanym liderem w Europie oferującym usługi turystyczne i produkty lokalne najwyższej  jakości, a model szwajcarski od wieków stanowi nieustającą inspirację dla innych. Doskonały marketing i wspaniała promocja Alp przyczyniły się do tego, że stały się one jedną z cenniejszych światowych marek, z której zasobów czerpie do dziś olbrzymie dochody kilka krajów.

Poprzez organizację staży Fundacja Karpacka – Polska oferuje wgląd w przykłady  dobrych  praktyk i sposobów działania w Szwajcarii. Udział w stażach umożliwi ograniczonej liczbie polskich organizacji pozarządowych zwiększenie umiejętności i kompetencji w obszarach tematycznych dotyczących rozwoju turystyki i marketingu produktu lokalnego - odpowiednich dla projektu „Alpy Karpatom”. Uczestnicy wyjazdu stażowego zostaną wybrani w drodze konkursu zaadresowanego do kadry zarządzającej i pracowników organizacji pozarządowych działających  w regionie objętych projektem.

 

4.      Uczestnicy staży

Kadra zarządzająca oraz pracownicy organizacji pozarządowych, działających minimum 1 rok (o udokumentowanym zapisie dokonywania przez przedsiębiorstwo czynności faktycznych i prawnych zmierzających w sposób zorganizowany i ciągły do osiągania rezultatu zarobkowego), reprezentujący wolę uczestniczenia w rozwoju regionu jako jednego wspólnego obszaru zrównoważonego produktu turystycznego.

UWAGA: Wszystkie osoby biorące udział w stażu muszą posługiwać się komunikatywnie językiem angielskim. Umiejętność posługiwania się językiem obcym zostanie zweryfikowana przez Fundację Karpacką - Polska na etapie rozpatrywania wniosku.

 

5.      Tematyka i miejsce odbywania staży:

Fundacja Karpacka- Polska  zorganizuje staże w obszarach tematycznych dotyczących rozwoju turystyki oraz dystrybucji i marketingu produktu lokalnego - odpowiednich dla projektu „Alpy Karpatom”. Wyjazd stażowy odbędzie się na teren Szwajcarii w terminie listopad/grudzień 2014.
Istnieje również możliwość wskazania potencjalnego miejsca odbycia stażu przez uczestnika stażu, w porozumieniu z Fundacją Karpacką Polska.

6.      Czas trwania stażu:

Czas trwania wyjazdu stażowego wynosi maksymalnie 5 dni ( z marginesem 2 -3 dni na dojazd i powrót ).

 

7.      Finansowanie stażu:

Udział w stażu finansowany jest przez  Fundację Karpacką – Polska. Koszty jakie finansuje Fundacja obejmują: koszty podróży, zakwaterowanie, wyżywienie  oraz ubezpieczenie. Podstawą wyjazdu na staż jest umowa podpisana pomiędzy Fundacja Karpacką – Polska, a firmą kierującą pracownika na staż. Wsparcie uczestników stażu podczas jego odbywania należy do Fundacji Karpackiej – Polska.  

 

8.      Obowiązki stażystów:

 • uczestniczenie w realizacji  codziennych zadań firmy szwajcarskiej, chęć uczenia się i zwiększania wiedzy, umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń w temacie objętym stażem,
 • opracowanie całościowego raportu technicznego włączając plan wdrażania pozyskanej wiedzy i doświadczeń (dodatkowo opracowanie krótkiego podsumowania – około 9 tys. znaków z ilustracjami w celu umieszczenia w serwisie internetowym projektu), w terminie dwóch tygodni po powrocie ze stażu,
 • zobowiązanie do udziału w seminarium mającym na celu podsumowanie staży i podzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniami w regionie,
 • po powrocie ze stażu dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem jako ekspert  i udział w transferze wiedzy z Alp do Karpat, dla osiągnięcia celów i rezultatów projektu.

 

9.      Termin składania wniosków

31 październik, 2014 godz. 16.00.

Wniosek musi być złożony poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego załączonego do niniejszego Regulaminu. Wniosek musi być złożony w języku polskim. Wnioskodawca zostanie poproszony o złożenie wyjaśnień w przypadku gdy dostarczone informacje są niejasne lub niepełne w celu podjęcia decyzji. Wniosek musi zostać wysłany do Fundacji Karpackiej – Polska poczta priorytetową lub dostarczony osobiście. Wnioski złożone w formie faksowej lub mailem zostaną odrzucone.

 

10.   Wnioskodawca przed złożeniem wniosku musi zapoznać się z następującymi dokumentami

- cele i tło projektu Alpy Karpatom (link),

- Analiza rynku i Analiza doświadczeń szwajcarskich będących siłą napędową projektu opracowane przez Helvetas Swiss Intercooperation (do pobrania),

- Podręcznik standardów jakości turystyki przyjaznej środowisku i produktu lokalnego, opracowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą (do pobrania).

Wniosek o staż musi zawierać następujące dokumenty:

 1. Wniosek o  staż ( włączając uzasadnienie celowości wyjazdu na staż),
 2. Wyciąg z KRS,
 3. Oświadczenie uprawnionego przedstawiciela,  że firma nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,
 4. Kopia dokumentu tożsamości kierowanego na staż,
 5. Kopia umowy o pracę,
 6. CV stażysty.

 

Pliki do pobrania:
Zalacznik_nr_1_wniosek_aplikacyjny_staz_GFOP.doc
ANALIZA_DOSWIADCZEN_SZWAJCARSKICH_Projekt_Alpy_Karpatom_PL-3_2.pdf
Podrecznik_standardow_jakosci_2.pdf

DRUGI NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻE W SZWAJCARII W RAMACH GÓRSKIEGO FUNDUSZU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY POLSKIMI I SZWAJCARSKIMI ORGANIZACJAMI.

Fundacja Karpacka-Polska ogłasza drugi nabór wniosków dla osób zainteresowanych wyjazdem na staże do Szwajcarii objęte honorowym patronatem Ambasadora Szwajcarii w Polsce. Staże w Szwajcarii dotyczą działania związanego  z transferem  wiedzy  w ramach projektu „ Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska i współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Staże w Szwajcarii zorganizowane będą na podstawie dwóch naborów wniosków. Liczba miejsc stażowych dla całego naboru wynosi 10.

1. Miejsce składania wniosków

Fundacja Karpacka – Polska

ul. Rynek 7

38-500 Sanok

2. Osoba do kontaktu:

Maria Gajewska

Tel: 13 46 388 50

Mail: maria.gajewska@cfoundation.org  

Wszystkie ważne informacje dotyczące działania zawiązanego z udziałem w programie staży w ramach projektu „Alpy Karpatom”, znajdują się w serwisie informacyjnym: www.alpykarpatom.pl

3. Cel organizacji staży w Szwajcarii

Szwajcaria jest niekwestionowanym liderem w Europie oferującym usługi turystyczne i produkty lokalne najwyższej jakości, a model szwajcarski od wieków stanowi nieustającą inspirację dla innych. Doskonały marketing i wspaniała promocja Alp przyczyniły się do tego, że stały się one jedną z cenniejszych światowych marek, z której zasobów czerpie do dziś olbrzymie dochody kilka krajów.

Poprzez organizację staży Fundacja Karpacka – Polska oferuje wgląd w przykłady dobrych praktyk i sposobów działania w Szwajcarii. Udział w stażach umożliwi ograniczonej liczbie polskich mikro i małych przedsiębiorstw zwiększenie umiejętności i kompetencji w obszarach tematycznych dotyczących rozwoju turystyki i marketingu produktu lokalnego - odpowiednich dla projektu „Alpy Karpatom”. Uczestnicy staży zostaną wybrani w drodze konkursu zaadresowanego do kadry zarządzającej i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw działających w regionie objętych projektem.

4. Uczestnicy staży

Kadra zarządzająca oraz pracownicy organizacji pozarządowych, działających minimum 1 rok, reprezentujący wolę uczestniczenia w rozwoju regionu jako jednego wspólnego obszaru zrównoważonego produktu turystycznego. Organizacja może wnioskować o staż wyłącznie dla jednego kandydata.

UWAGA: Wszystkie osoby biorące udział w stażu muszą posługiwać się językiem angielskim lub francuskim lub niemieckim lub włoskim w zależności od regionu, w którym będzie odbywał się staż. Umiejętność posługiwania się językiem obcym zostanie zweryfikowana przez Fundację Karpacką-Polska na etapie rozpatrywania wniosku.

5. Tematyka i miejsce odbywania staży:

Fundacja Karpacka - Polska zorganizuje staże w obszarach tematycznych dotyczących rozwoju turystyki oraz dystrybucji i marketingu produktu lokalnego - odpowiednich dla projektu „Alpy Karpatom”. Staże będą się odbywały na terenie całej Szwajcarii.
Istnieje również możliwość wskazania potencjalnego miejsca odbycia stażu przez uczestnika stażu, w porozumieniu z Fundacją Karpacką Polska.

6. Czas trwania stażu:

Czas trwania stażu wynosi 2 tygodnie (z możliwością wydłużenia do czterech tygodni).

Staże będą odbywały się w okresie od grudnia 2013r. wyczerpania miejsc stażowych.

7. Finansowanie stażu:

Udział w stażu finansowany jest przez  Fundację Karpacką – Polska. Koszty jakie finansuje Fundacja obejmują: koszty podróży, zakwaterowanie, wyżywienie  oraz ubezpieczenie. Podstawą wyjazdu na staż jest umowa podpisana pomiędzy Fundacja Karpacką – Polska, a firmą kierującą pracownika na staż. Fundacja Karpacka – Polska otrzyma w tym zakresie częściowe wsparcie organizacyjne i logistyczne od Helvetas Swiss Intercooperation w Bernie. Wsparcie uczestników stażu podczas jego odbywania należy do Fundacji Karpackiej – Polska. 

8. Obowiązki stażystów:

 • uczestniczenie w realizacji codziennych zadań firmy szwajcarskiej, chęć uczenia się i zwiększania wiedzy, umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń w temacie objętym stażem,
 • praca w pełnym wymiarze godzin firmy ( 42 godziny tygodniowo),
 • opracowanie całościowego raportu technicznego włączając plan wdrażania pozyskanej wiedzy i doświadczeń (dodatkowo opracowanie krótkiego podsumowania – około 9 tys. znaków z ilustracjami w celu umieszczenia w serwisie internetowym projektu), w terminie dwóch tygodni po powrocie ze stażu,
 • zobowiązanie do udziału w seminarium mającym na celu podsumowanie staży i podzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniami w regionie,
 • po powrocie ze stażu dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem jako ekspert i udział w transferze wiedzy z Alp do Karpat, dla osiągnięcia celów i rezultatów projektu.

9. Termin składania wniosków

Nabór ma formę otwartą, aż do wyczerpania miejsc stażowych.

Wniosek musi być złożony poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego (załącznik nr 1) załączonego do niniejszego Regulaminu. Wniosek musi być złożony w języku polskim. Wnioskodawca zostanie poproszony o złożenie wyjaśnień w przypadku gdy dostarczone informacje są niejasne lub niepełne w celu podjęcia decyzji. Wniosek musi zostać wysłany do Fundacji Karpackiej – Polska pocztą priorytetową lub dostarczony osobiście. Wnioski złożone w formie faksowej lub mailem zostaną odrzucone.

10.Wnioskodawca przed złożeniem wniosku musi zapoznać się z następującymi dokumentami

- cele i tło projektu Alpy Karpatom (link),

- Analiza rynku i Analiza doświadczeń szwajcarskich będących siłą napędową projektu opracowane przez Helvetas Swiss Intercooperation (do pobrania),

- Podręcznik standardów jakości turystyki przyjaznej środowisku i produktu lokalnego, opracowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą (do pobrania).

Wniosek o staż musi zawierać następujące dokumenty:

 1. Wniosek o  staż (włączając uzasadnienie celowości wyjazdu na staż),
 2. Wyciąg z KRS,
 3. Oświadczenie uprawnionego przedstawiciela,  że organizacja nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,
 4. Kopia dokumentu tożsamości kierowanego na staż,
 5. Kopia umowy o pracę ,
 6. CV stażysty.
Pliki do pobrania:
Wytyczne do składania wniosku o staż.pdf.
Załącznik nr 1 Wniosek aplikacyjny o staż.doc.

Zmiany w harmonogramie staży w Szwajcarii

Fundacja Karpacka – Polska jako instytucja realizująca informuje, że w związku z wydłużeniem naboru na staże w Szwajcarii, zmienił się harmonogram działań w projekcie.
Aktualny harmonogram poniżej.

1. 

Termin składania wniosków

Fundacja Karpacka -Polska

8  listopad  2013

2. 

Weryfikacja wniosków

Fundacja Karpacka -Polska

15 listopad 2013

3. 

Podpisanie umów na staże

Fundacja Karpacka -Polska

min. 14 dni przed wyjazdem na staż

4. 

Planowany wyjazd na staże

Fundacja Karpacka -Polska

od listopada 2013 do lutego 2014 roku

5. 

Opracowanie raportu przez stażystów  (raport szczegółowy uwzględniający plan wdrożenia zdobytych umiejętności i doświadczeń  oraz techniczny)

Fundacja Karpacka -Polska

do 14 ni po zakończeniu stażu

6. 

Seminarium podsumowujące staże

Fundacja Karpacka -Polska

luty 2014

Przedłużenie terminu naboru wniosków na staże w Szwajcarii w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych

Fundacja Karpacka – Polska jako Instytucja Realizująca staże w Szwajcarii w ramach Górskiego Funduszu  Organizacji Pozarządowych informuje o wydłużeniu terminu naboru Wniosków na staże w Szwajcarii w ramach projektu tytułem pn. „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”.

Wnioski przyjmowane są do dnia 8 listopada 2013 r. do godz. 15.30 w biurze Instytucji Realizującej – Fundacji Karpackiej - Polska., ul. Rynek 7, 38-500 Sanok

Serdecznie zapraszamy Państwa do aplikowanie o staże.

NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻE W SZWAJCARII W RAMACH GÓRSKIEGO FUNDUSZU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY POLSKIMI I SZWAJCARSKIMI ORGANIZACJAMI

Fundacja Karpacka-Polska ogłasza pierwszy nabór wniosków dla osób zainteresowanych wyjazdem na staże do Szwajcarii objęte honorowym patronatem Ambasadora Szwajcarii w Polsce. Staże w Szwajcarii dotyczą działania związanego  z transferem  wiedzy  w ramach projektu „ Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”  realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska i współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Staże w Szwajcarii zorganizowane będą na podstawie dwóch naborów wniosków. Liczba miejsc stażowych dla całego naboru wynosi 10.

1. Miejsce składania wniosków

Fundacja Karpacka – Polska

ul. Rynek 7

38-500 Sanok

 

2. Osoba do kontaktu:

Maria Gajewska

Tel: 13 46 388 57

Mail: maria.gajewska@cfoundation.org 

Wszystkie ważne informacje dotyczące działania zawiązanego z udziałem w programie staży  w ramach projektu „Alpy Karpatom" (link)

Pliki do pobrania:
Wytyczne do składania wniosku o staż. pdf.
Załącznik nr 1 Wniosek aplikacyjny o staż. doc.
Załącznik nr 2 Arkusz oceny. pdf.

Staże dla NGO w Szwajcarii

10 reprezentantów organizacji karpackich ma przełomie października 2013 i lutego 2014r. odbędą 2-tygodniowe staże w alpejskich NGO. Szwajcarskie organizacje przekażą swoje doświadczenia i sprawdzone w środowisku alpejskim pomysły dotyczące gospodarowania w górach.
Za działanie odpowiedzialna jest Instytucja Realizująca, Fundacja Karpacka – Polska z Sanoka.