Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Dotacje

Ogłoszenie III naboru wniosków w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Fundacja Karpacka – Polska, jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości PREMIUM, ogłasza III nabór wniosków o dotacje w ramach projektu „ALPY KARPATOM – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”.

Projekt ,,Alpy Karpatom” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 Wnioski przyjmowane są w terminie od 12 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. w biurze Operatora Dotacji – Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok.

 

 1. Alokacja finansowa

Ogólna kwota dostępna w ramach naboru III wynosi 248 947,53 CHF.

 1. Termin składania wniosków w ramach naboru III

Od 12 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. Termin składania wniosków upływa w dniu 10 listopada 2015 r. o godz. 14:00. W przypadku przesyłek kurierskich, pocztowych lub podobnych decyduje czas wpływu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone.

 1. Miejsce i sposób składania dokumentów

Wnioski o dotację wraz z załącznikami należy wysyłać listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczać (doręczyciel otrzyma podpisane i opatrzone datą potwierdzenie dostarczenia) w zaklejonej kopercie zawierającej:

- pełną nazwę i adres Wnioskodawcy,

- nazwę i adres Operatora Dotacji, tj.: Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok,

- informację o naborze, tj.: ALPY KARPATOM/Górski Fundusz Przedsiębiorczości PREMIUM/ Nabór III

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres niż wskazany powyżej zostaną odrzucone.

Wnioski o dotację muszą być przygotowane zgodnie z Wytycznymi do przygotowania wniosku o dotację.

 1. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Mikro i małe przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w szczegółowym opisie celów projektu Alpy Karpatom położone na obszarze wdrażania projektu:

 • powiat sanocki – gminy: Zagórz, Sanok, Besko, Bukowsko, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zarszyn;

 • powiat krośnieński – gminy: Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Rymanów, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka;

 • powiat leski – gminy: Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina;

 • powiat bieszczadzki – gminy: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska

 • powiat miasta Krosna – gmina; Krosno.

  Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 1 rok, licząc do dnia złożenia Wniosku o dotację. Wymagana jest ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej przez wyżej wskazany okres.

 1. Rodzaj i wielkość dotacji

Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje projektów:

A.           Organizacja rynku lokalnego (stoiska, sklepy, hurtownie, wzorcownie produktów),

B.           Design i sposoby pakowania produktów,

C.           Promocja produktów w tym: reklama, udział w targach, wystawach i wydawnictwa promujące grupy produktów.

Maksymalny poziom dofinansowania – 60 %, minimalna kwota dofinansowania – 60 000,00 PLN, maksymalna kwota dofinansowania – 86 000,00 PLN.

 1. Dokumenty

Wszystkie dokumenty dostępne poniżej na stronie internetowej: www.alpykarpatom.pl

Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 734 069 189

Lista dokumentów do pobrania:

             Wytyczne do przygotowania wniosku o dotację

 1. Wytyczne do przygotowania wniosku o dotację (Wytyczne do przygotowania wniosku o dotację nabór III)

  Załączniki do wytycznych:

 2. Wniosek o dotację (Wniosek o dotacje GFP nabór III)

 3. Karta oceny formalnej (Załącznik nr 2 do Wytycznych- Karta Oceny_Formalnej III)

 4. Karta oceny merytorycznej (Załącznik nr 3 do Wytycznych- Karta Oceny Meryt nabór_III)

 5. Podręcznik kwalifikowalności wydatków (Załącznik nr 4 do Wytycznych - Podr._kwalif._wydatków nabór III-1)

 6. Wzór standardowej Umowy o dotację (Załącznik nr 5 do Wytycznych - umowa KIK07_dla_wnioskodawców-1)

  6.a Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (Załącznik nr 14 do Umowy KIK07)

 7. Analiza doświadczeń szwajcarskich (Załącznik nr 6 do Wytycznych - Analiza Doswiadczeń_szwajcarskich, GFP)

 8. Kryteria wyboru (Załącznik nr 7 do Wytycznych -_Kryteria_wyboru_nabór_III)

  Załączniki do Wniosku o dotację:

 9. Biznes plan (Załącznik nr 1 do Wniosku o dotacje - Biznes plan III)

 10. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i US (Załącznik nr 3 do Wniosku - Oświadczenie vat nabór_III)

 11. Oświadczenie o posiadaniu/nie posiadaniu statusu podatnika podatku VAT (Załącznik nr 3 do Wniosku - Oświadczenie vat nabór_III)

 12. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację projektu (Załącznik nr 4 do Wniosku - Osw. wkładzie własnym nabór_III)

  Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

 13. Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

  Podręcznik standardów jakości

 14. Podręcznik standardów jakości

Dokumenty do pobrania dla beneficjentów Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Materiały szkoleniowe dotyczące sprawozdawczości i promocji realizowanych projektów oraz zaprezentowanie działania pod nazwą Partnerska Sieć Sprzedaży i Marketingu Produktu Lokalnego omawiane podczas szkolenia dla beneficjentów  Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości. 

Pliki do pobrania:
Prezentacja ze szkolenia nt. wytycznych ws. informacji i promocji
Prezentacja ze szkolenia ws. rozliczania wniosków
Wytyczne dla Beneficjentów
Formularz –Raport z realizacji projektu
Oświadczenie środek transportu
Oświadczenie zbywcy środka trwałego
Oświadczenie o wynagrodzeniach
Oświadczenie o archiwizacji i promocji
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT(jeśli dotyczy)
Przykładowy protokół odbioru

Wytyczne odnośnie informacji i promocji dla odbiorców dotacji z projektu Alpy Karpatom

Ogólne wytyczne dotyczące wizualizacji materiałów promocyjnych Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy znajdują się na stronie:www.programszwajcarski.gov.pl/dokumenty/

Na materiałach odbiorców dotacji z projektu Alpy Karpatom muszą się znaleźć poniższe logotypy oraz tekst:

 

 

Instytucja Realizująca projekt Alpy Karpatom

                                        

www.fundacjakarpacka.org     www.alpykarpatom.pl

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

W razie wątpliwości prosimy przesłać wizualizację swoich materiałów do akceptacji na adres: biuro@fundacjakarpacka.org

Logotypy do pobrania poniżej:

Wizualizacja logotypów w materiałach. pdf.
Logotyp Alpy Karpatom. cdr
Logotyp Swiss Contribution.cdr
Logotyp Fundacji Karpackiej - Polska. cdr
Wzór naklejki na sprzęt beneficjenta.pdf


Ważne informacje dla Wnioskodawców Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Fundacja Karpacka - Polska zwracają się z prośbą do Wnioskodawców, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości o pilne przygotowywanie załączników do Umowy o dotację:

 

 1. Zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu z płatnościami (wydane nie wcześniej niż miesiąc przed datą podpisania umowy)
 2. Zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnościami (wydane nie wcześniej niż miesiąc przed data podpisania Umowy)
 3. Wpis do EDG/CEIDG/Odpis Krajowego Rejestru Sadowego
 4. Umowa spółki (jeśli dotyczy)
 5. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro lub małego przedsiębiorstwa (do pobrania)
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania)
 7. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis (do pobrania) - w przypadku otrzymania pomocy de minimis potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie wszystkich otrzymanych zaświadczeń,
 8. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (jeśli dotyczy) (do pobrania)
 9. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

 

Ponadto informujemy, iż Wnioskodawcy zobowiązani są do posiadania odrębnego rachunku bankowego dla potrzeb realizacji projektu.

Zmiana harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wydłużeniem oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dotację w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości  zmienił się harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru projektów do dofinansowania.

Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru projektów do dofinansowania

Przekazanie Wnioskodawcom informacji po sprawdzeniu kwalifikowalności Wnioskodawcy i weryfikacji formalnej (potencjalne wezwania do złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dodatkowych informacji)

17.03.2014

Ostateczny termin dostarczenia dodatkowych informacji

24.03.2014

Przekazanie Wnioskodawcom informacji o wyniku oceny wniosków

15.05.2014

Ostateczny termin powiadomienia o udzieleniu dotacji

17.05.2014

Ostateczny termin podpisania umowy

28.05.2014


Ponadto zwracamy się do Wnioskodawców z prośbą o zapoznanie się ze wzorem umowy o dotację (umowa dostępna jest w zakładce Dokumenty do pobrania) oraz przygotowywanie wymaganych załączników do umowy.


Przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości informuje o wydłużeniu terminu naboru Wniosków w ramach projektu „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”.

Wnioski przyjmowane są do dnia 21 lutego 2014 r. do godz. 15.30 w biurze Operatora Dotacji - Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne

Serdecznie zapraszamy Państwa do aplikowania o środki.

Odpowiedzi w sprawie biznes planu

1. W biznes planie przy uproszczonym bilansie tabela E-4, gdzie należy umieścić dotację ( według mnie powinna ona znajdować się w pasywach krótkoterminowych jako pozostałe zapasy), w aktywach wartość dotacji podwyższa mi wartość budynku i budowli i jest tu ujęta.

2. Jak wypełniać miejsca w tabelach, gdzie nic nie wpisujemy - czy mamy pisać 0 czy stawiać kreski czy nic nie pisać? Dotyczy to tabel obrachunkowych

3. Wniosek – strona 5

będąc podatnikiem VAT moimi kosztami kwalifikowanymi są koszty netto, natomiast kosztami niekwalifikowanymi jest VAT. W takim przypadku całkowita wartość projektu ( jaką mam wpisać w tabelce) to wartość brutto czyli kwota netto + VAT , czy tylko kwota netto - nadmienię, że nie występują koszty niekwalifikowane pozostałe. Wartość dofinansowania z SPPW i wartość wkładu własnego też jest podana w kwocie netto.

4. Wskaźniki i rezultaty projektu

Chodzi o zapis metody monitoringu danego wskaźnika. Np. zatrudnienie, można monitorować co miesiąc na podstawie listy płac lub raz do roku za pomocą Pit-ów. Czy ma tu znaczenie co się wpisze w przypadku otrzymania dotacji - czy wówczas należy składać jakieś sprawozdania. Nie ukrywam, że jeżeli tak jest to łatwiej jest złożyć sprawozdanie z całości roku niż co miesiąc i wówczas należy uważać co się wpisuje we wniosku.

Prowadzę uproszczoną księgowość. czy powinnam ująć w rachunku zysku i strat dotację. Dotacja ta nie będzie moim przychodem, a wydatkowane z niej pieniądze posłużą do zakupu środka trwałego, którego odpis amortyzacyjny nie będzie kosztem. W związku z powyższym ujęta dotacja w tabeli

E-5 pkt D-1 (dotacja) zabuża cały rachunek zysków i strat. Dlatego moje pytanie w jaki sposób mam ująć dotację i związane z nią odpisy amortyzacyjne.

 Odpowiedź:

 1. Jeśli zakupy finansowane z dotacji powodują wzrost majątku trwałego, są to Aktywa, to dla zrównoważenia nie można dopisać tej wartości do zapasów (bo to również są aktywa), ale w Pasywa (źródła finansowania zakupów).
 2. Można wpisać 0 lub wykreślić (wpisać znak „-„)
 3. Całkowita wartość projektu to kwota brutto, tj. netto + VAT (niezależnie od tego czy ktoś jest podatnikiem VAT czy też nie). Jeśli nie występują inne koszty niekwalifikowane niż VAT, to w poz. Pozostałe koszty kwalifikowane wpisujemy 0.  Jeśli koszty kwalifikowalne to kwoty netto, wartość dofinansowania z SPPW i wartość wkładu własnego liczymy od netto.
 4. Ze wskaźników rozliczamy się raz – w momencie ich osiągnięcia. Nie są składane sprawozdania okresowe z osiągnięcia czy tez monitoringu wskaźników. W przypadku zatrudnienia wskaźnik będzie ten weryfikowany na podstawie umowy o prace i zgłoszenia do ZUS.

Nie amortyzuje się środków trwałych w części nabytej z dotacji (tj. 60%). Poza tym w przypadku nabycia z dotacji innych rzeczy niż środki trwałe (np. reklama), wtedy w koszty księguje się 40% ich wartości (część dot. wkładu własnego). Dotację należy ująć w przychodach (pozostałe przychody operacyjne), w kosztach – amortyzację od tych zakupów. W rzeczywistości dotacja wpływa na zwiększenie zysku w roku jej otrzymania.

Ogłoszenie II naboru wniosków w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości ogłasza II nabór Wniosków  w ramach projektu tytułem pn.  „Alpy Karpatom – program  na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”. Projekt „Alpy Karpatom” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wnioski przyjmowane są w terminie od 2 stycznia 2014 r. do 14 lutego 2014 r. w biurze Operatora Dotacji - Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne 

 1. Alokacja finansowa

Ogólna kwota dostępna w ramach naboru II wynosi 1.498.717,90 CHF. 

 1. Termin składania wniosków w ramach naboru II

Od 2 stycznia 2014 r. do 14 lutego 2014 r.  Termin składania wniosków upływa w dniu 14 lutego 2014r. o godz. 15.30. W przypadku przesyłek kurierskich, pocztowych lub podobnych decyduje czas wpływu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone. 

 1. Miejsce i sposób składania dokumentów

Wnioski o dotację wraz z załącznikami należy wysyłać listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczać (doręczyciel otrzyma podpisane i opatrzone datą potwierdzenie dostarczenia) w zaklejonej kopercie zawierającej:

- pełną nazwę i adres Wnioskodawcy,

- nazwę i adres Operatora Dotacji, tj.: Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne,

- informację o naborze, tj.: ALPY KARPATOM/Górski Fundusz Przedsiębiorczości/Nabór II

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres niż powyżej zostaną odrzucone.

Wnioski o dotację muszą być przygotowane zgodnie z Wytycznymi do przygotowania wniosku o dotację

 1. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Mikro i małe przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w szczegółowym opisie celów projektu Alpy Karpatom położone na obszarze wdrażania projektu:

 • powiat sanocki – gminy: Zagórz, Sanok, Besko, Bukowsko, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zarszyn;
 • powiat krośnieński – gminy: Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Rymanów, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka;
 • powiat leski – gminy: Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina;
 • powiat bieszczadzki – gminy: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska
 • powiat miasta Krosna – gmina; Krosno.

Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 1 rok, licząc do dnia złożenia Wniosku o dotację. Wymagana jest ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej przez wyżej wskazany okres. 

 1. Rodzaj i wielkość dotacji

Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje projektów:

 •  Projekty mające na celu wykreowanie i wypromowanie produktów markowych
 •  Projekty mające na celu  poszerzenie oferty działalności objętej projektem
 •  Projekty mające na celu wsparcie sieci marketingu produktów rozproszonych producentów

Maksymalny poziom dofinansowania – 60%, minimalna kwota dofinansowania – 21 000,00 PLN, maksymalna kwota dofinansowania – 64 000,00 PLN. 

 1. Dokumenty

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.barr-ustrzyki.pl oraz www.alpykarpatom.pl

Dokumenty do pobrania:

 1. Wytyczne do przygotowania wniosku o dotację ( plik do pobrania)
 2. Załączniki do Wytycznych:
 1. Załączniki do Wniosku o dotację:
 1. Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ( plik do pobrania )
 2. Podręcznik standardów jakości

LISTA RANKINGOWA projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach I naboru wniosków do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach I naboru wniosków do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości w ramach projektu "Alpy Karpatom, realizowanego przez Fundację Karpacką-Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE"

Pliki do pobrania:
Lista rankingowa