Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Ogłoszenie II naboru wniosków w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Ogłoszenie II naboru wniosków w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości ogłasza II nabór Wniosków  w ramach projektu tytułem pn.  „Alpy Karpatom – program  na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”. Projekt „Alpy Karpatom” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wnioski przyjmowane są w terminie od 2 stycznia 2014 r. do 14 lutego 2014 r. w biurze Operatora Dotacji - Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne 

 1. Alokacja finansowa

Ogólna kwota dostępna w ramach naboru II wynosi 1.498.717,90 CHF. 

 1. Termin składania wniosków w ramach naboru II

Od 2 stycznia 2014 r. do 14 lutego 2014 r.  Termin składania wniosków upływa w dniu 14 lutego 2014 r. o godz. 15.30. W przypadku przesyłek kurierskich, pocztowych lub podobnych decyduje czas wpływu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone. 

 1. Miejsce i sposób składania dokumentów

Wnioski o dotację wraz z załącznikami należy wysyłać listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczać (doręczyciel otrzyma podpisane i opatrzone datą potwierdzenie dostarczenia) w zaklejonej kopercie zawierającej:

- pełną nazwę i adres Wnioskodawcy,

- nazwę i adres Operatora Dotacji, tj.: Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne,

- informację o naborze, tj.: ALPY KARPATOM/Górski Fundusz Przedsiębiorczości/Nabór II

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres niż powyżej zostaną odrzucone.

Wnioski o dotację muszą być przygotowane zgodnie z Wytycznymi do przygotowania wniosku o dotację

 1. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Mikro i małe przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w szczegółowym opisie celów projektu Alpy Karpatom położone na obszarze wdrażania projektu:

 • powiat sanocki – gminy: Zagórz, Sanok, Besko, Bukowsko, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zarszyn;
 • powiat krośnieński – gminy: Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Rymanów, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka;
 • powiat leski – gminy: Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina;
 • powiat bieszczadzki – gminy: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska
 • powiat miasta Krosna – gmina; Krosno.

Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 1 rok, licząc do dnia złożenia Wniosku o dotację. Wymagana jest ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej przez wyżej wskazany okres. 

 1. Rodzaj i wielkość dotacji

Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje projektów:

 •  Projekty mające na celu wykreowanie i wypromowanie produktów markowych
 •  Projekty mające na celu  poszerzenie oferty działalności objętej projektem
 •  Projekty mające na celu wsparcie sieci marketingu produktów rozproszonych producentów

Maksymalny poziom dofinansowania – 60%, minimalna kwota dofinansowania – 21 000,00 PLN, maksymalna kwota dofinansowania – 64 000,00 PLN. 

 1. Dokumenty

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.barr-ustrzyki.pl oraz www.alpykarpatom.pl

Dokumenty do pobrania:

 1. Wytyczne do przygotowania wniosku o dotację ( plik do pobrania)
 2. Załączniki do Wytycznych:
 1. Załączniki do Wniosku o dotację:
 1. Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ( plik do pobrania )
 2. Podręcznik standardów jakości

 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl