Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Dokumenty do pobrania II nabór

Ważne informacje dla Wnioskodawców Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Fundacja Karpacka - Polska zwracają się z prośbą do Wnioskodawców, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości o pilne przygotowywanie załączników do Umowy o dotację:

 

  1. Zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu z płatnościami (wydane nie wcześniej niż miesiąc przed datą podpisania umowy)
  2. Zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnościami (wydane nie wcześniej niż miesiąc przed data podpisania Umowy)
  3. Wpis do EDG/CEIDG/Odpis Krajowego Rejestru Sadowego
  4. Umowa spółki (jeśli dotyczy)
  5. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro lub małego przedsiębiorstwa (do pobrania)
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania)
  7. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis (do pobrania) - w przypadku otrzymania pomocy de minimis potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie wszystkich otrzymanych zaświadczeń,
  8. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (jeśli dotyczy) (do pobrania)
  9. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

 

Ponadto informujemy, iż Wnioskodawcy zobowiązani są do posiadania odrębnego rachunku bankowego dla potrzeb realizacji projektu.

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl