Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Dotacje dla przedsiębiorców

Fundacja Karpacka – Polska, jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości PREMIUM, ogłasza III nabór wniosków o dotacje w ramach projektu „ALPY KARPATOM – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”.

Projekt ,,Alpy Karpatom” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 Wnioski przyjmowane są w terminie od 12 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. w biurze Operatora Dotacji – Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok.

 

 1. Alokacja finansowa

Ogólna kwota dostępna w ramach naboru III wynosi 248 947,53 CHF.

 1. Termin składania wniosków w ramach naboru III

Od 12 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. Termin składania wniosków upływa w dniu 10 listopada 2015 r. o godz. 14:00. W przypadku przesyłek kurierskich, pocztowych lub podobnych decyduje czas wpływu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone.

 1. Miejsce i sposób składania dokumentów

Wnioski o dotację wraz z załącznikami należy wysyłać listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczać (doręczyciel otrzyma podpisane i opatrzone datą potwierdzenie dostarczenia) w zaklejonej kopercie zawierającej:

- pełną nazwę i adres Wnioskodawcy,

- nazwę i adres Operatora Dotacji, tj.: Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok,

- informację o naborze, tj.: ALPY KARPATOM/Górski Fundusz Przedsiębiorczości PREMIUM/ Nabór III

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres niż wskazany powyżej zostaną odrzucone.

Wnioski o dotację muszą być przygotowane zgodnie z Wytycznymi do przygotowania wniosku o dotację.

 1. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Mikro i małe przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w szczegółowym opisie celów projektu Alpy Karpatom położone na obszarze wdrażania projektu:

 • powiat sanocki – gminy: Zagórz, Sanok, Besko, Bukowsko, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zarszyn;

 • powiat krośnieński – gminy: Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Rymanów, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka;

 • powiat leski – gminy: Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina;

 • powiat bieszczadzki – gminy: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska

 • powiat miasta Krosna – gmina; Krosno.

  Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 1 rok, licząc do dnia złożenia Wniosku o dotację. Wymagana jest ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej przez wyżej wskazany okres.

 1. Rodzaj i wielkość dotacji

Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje projektów:

A.           Organizacja rynku lokalnego (stoiska, sklepy, hurtownie, wzorcownie produktów),

B.           Design i sposoby pakowania produktów,

C.           Promocja produktów w tym: reklama, udział w targach, wystawach i wydawnictwa promujące grupy produktów.

Maksymalny poziom dofinansowania – 60 %, minimalna kwota dofinansowania – 60 000,00 PLN, maksymalna kwota dofinansowania – 86 000,00 PLN.

 1. Dokumenty

Wszystkie dokumenty dostępne poniżej na stronie internetowej: www.alpykarpatom.pl

Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 734 069 189

Lista dokumentów do pobrania:

             Wytyczne do przygotowania wniosku o dotację

 1. Wytyczne do przygotowania wniosku o dotację (Wytyczne do przygotowania wniosku o dotację nabór III)

  Załączniki do wytycznych:

 2. Wniosek o dotację (Wniosek o dotacje GFP nabór III)

 3. Karta oceny formalnej (Załącznik nr 2 do Wytycznych- Karta Oceny_Formalnej III)

 4. Karta oceny merytorycznej (Załącznik nr 3 do Wytycznych- Karta Oceny Meryt nabór_III)

 5. Podręcznik kwalifikowalności wydatków (Załącznik nr 4 do Wytycznych - Podr._kwalif._wydatków nabór III-1)

 6. Wzór standardowej Umowy o dotację (Załącznik nr 5 do Wytycznych - umowa KIK07_dla_wnioskodawców-1)

  6.a Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (Załącznik nr 14 do Umowy KIK07)

 7. Analiza doświadczeń szwajcarskich (Załącznik nr 6 do Wytycznych - Analiza Doswiadczeń_szwajcarskich, GFP)

 8. Kryteria wyboru (Załącznik nr 7 do Wytycznych -_Kryteria_wyboru_nabór_III)

  Załączniki do Wniosku o dotację:

 9. Biznes plan (Załącznik nr 1 do Wniosku o dotacje - Biznes plan III)

 10. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i US (Załącznik nr 3 do Wniosku - Oświadczenie vat nabór_III)

 11. Oświadczenie o posiadaniu/nie posiadaniu statusu podatnika podatku VAT (Załącznik nr 3 do Wniosku - Oświadczenie vat nabór_III)

 12. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację projektu (Załącznik nr 4 do Wniosku - Osw. wkładzie własnym nabór_III)

  Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

 13. Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

  Podręcznik standardów jakości

 14. Podręcznik standardów jakości

Pliki do pobrania:
9Zalacznik_nr_1_do_Wniosku_o_dotacje_-_Biznes_plan_III.doc
10Zalacznik_nr_2_do_wniosku_-_oswiadczenie_zus_us.doc
11Zalacznik_nr_3_do_Wniosku_-_Oswiadczenie_vat_nabor_III.doc
12Zalacznik_nr_4_do_Wniosku_-_Osw_wkladzie_wlasnym_nabor_III.doc
13Wytyczne_ws_informacji_promocji_SPPW.pdf
1Wytyczne_do_przytowania_wniosku_o_dotacje_nabor_III.doc
2Wniosek_o_dotacje_GFP_nabor_III.doc
3Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych-_Karta_Oceny_Formalnej_III.doc
4Zalacznik_nr_3_do_Wytycznych-_Karta_Oceny_Meryt_nabor_III.doc
5Zalacznik_nr_4_do_Wytycznych_-_Podr_kwalif_wydatkow_nabor_III-1.doc
5Zalacznik_nr_4_do_Wytycznych_-_Podr_kwalif_wydatkow_nabor_III-1_2.doc
5Zalacznik_nr_4_do_Wytycznych_-_Podr_kwalif_wydatkow_nabor_III-1_3.doc
5Zalacznik_nr_4_do_Wytycznych_-_Podr_kwalif_wydatkow_nabor_III-1_4.doc
5Zalacznik_nr_4_do_Wytycznych_-_Podr_kwalif_wydatkow_nabor_III-1_5.doc
6aZalacznik_nr_14_do_Umowy_KIK07.doc
6Zalacznik_nr_5_do_Wytycznych_-_umowa_KIK07_dla_wnioskodawcow.doc
6Zalacznik_nr_5_do_Wytycznych_-_umowa_KIK07_dla_wnioskodawcow_2.doc
7Zalacznik_nr_6_do_Wytycznych_-_Analiza_Doswiadczen_szwajcarskich_GFP.doc
8Zalacznik_nr_7_do_Wytycznych_-_Kryteria_wyboru_nabor_III.doc
Podrecznik_standardow_jakosci_7_stycznia_2013.pdf
Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl