Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Najczęściej zadawane pytania

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: 1

Czy doświadczenie jest niezbędnym warunkiem do otrzymania dotacji, czy tylko za np jego brak dostanie się mniejszą ilość punktów?

Odp: Doświadczenie organizacji jest niezbędne, jednak doświadczenia nie zdobywa się wyłącznie podczas realizacji projektów z programów dotacyjnych, ale również podczas realizacji przedsięwzięć/projektów realizowanych z własnej inicjatywy i/lub własnych środków. 

Pytanie: 2

Na szkoleniach realizowanych przez Państwa jak i we wcześniejszej dokumentacji była mowa o tym, iż projekty mogą być składane również na ochronę środowiska; w naborze i dokumentacji, która pojawiła się teraz na państwa stronie nie ma tego zapisu.

Odp: Zapis dotyczący ochrony środowiska został usunięty przez WWPE. 

 

Pytanie: 3

Czy partnerem w przypadku działalności gospodarczej może być gospodarstwo agroturystyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz stowarzyszenie? Wtedy np.: działalność jest instytucją zarządzającą i główną, jako wkład własny gospodarstwa agroturystyczne wydzierżawia ziemię pod budowę np. sauny a z kolei stowarzyszenie przekazuje np. 4 tyś zł jako wkład własny? Czy to jest dopuszczalne i czy mają to regulować umowy cywilno-prawne pomiędzy zainteresowanymi podmiotami?

Odp: Gospodarstwo agroturystyczne nie może być partnerem. Partnerem może być tylko organizacja pozarządowa. 

Pytanie: 4

Wkład własny w przypadku działalności gospodarczej to 40 % a w przypadku stowarzyszenia 10 %. Czy dobrze się doczytałam?

Odp:  Tak 

Pytanie: 5

Czy gospodarstwo agroturystyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i niezarejestrowane w KRS może być wnioskodawcą?

Odp: Nie

Pytanie: 6

Czy budowa np. sauny jest kosztem kwalifikowanym?

Odp: Tak, pod warunkiem udokumentowania związku z celami projektu.

Pytanie: 7

Zakup sprzętu sportowego jest kosztem kwalifikowanym?

Odp: Tak, pod warunkiem udokumentowania związku z celami projektu.

Pytanie: 8

Czy wynagrodzenie – umowa o pracę jest kosztem kwalifikowanym? Wszelkie koszty z prowadzeniem blogu o atrakcjach turystycznych Bieszczadów zaliczycie do takich kosztów? Czy wtedy są jakieś wymogi dotyczące jak taki blog i strona miałyby wyglądać? Materiały promocyjne i reklamowe?

Odp: Tak, pod warunkiem udokumentowania związku z celami projektu. Wygląd materiałów promocyjnych i informacyjnych będzie musiał być zgodny z wymogami SPPW i będzie podany każdemu beneficjentowi przy zawieraniu umowy.

Pytanie: 9

Czy udostępnicie listę jakiś stowarzyszeń szwajcarskich z którymi się można –porozumieć w kwestii ewentualnego partnerstwa?

Odp: Nie ma takiej konieczności. Stowarzyszenia szwajcarskie nie mogą być partnerami wg. zatwierdzonych wytycznych, można się jedynie wzorować na praktykach szwajcarskich, np. tych zamieszczonych na http://www.alpykarpatom.pl/dobre-praktyki-szwajcarskie/ oraz tam zawartych plikach Prezentacja Analiz Szwajcarskich.

Pytanie: 10

Czy będąc na KRUS-ie można starać się o dotacje?

Odp: W odpowiedzi na zapytanie Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż przedsiębiorcy opłacający składki w KRUS mogą ubiegać się o dotacje w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości.

Pytanie: 11

Jak nalezy rozumieć okreslenie: "przedsiębiorstwa .... położone na obszarze wdrażania projektu" zawarte w Wytycznych do GFP?

Odp: Zawarte w Wytycznych określenie „położenie” wnioskodawcy, oznacza prowadzenie faktycznej działalności na obszarze wdrażania projektu potwierdzone stosownymi zapisami w dokumentach rejestrowych.

Pytanie: 12

Nie rozumiem punktu 1/. 2 koszt projektu i kwota dofinansowania: 

punkt a- koszt całkowity – jasne,

punkt b – koszty czyje – nasze czy wpisać kwotę o jaką się staramy?

Odp: Kwota wnioskowanego dofinansowania, to kwota o którą się staramy

c, % czego? - Naszego wkłady czy kontrybucji S.C.? Sposób obliczania udziału procentowego jest podany: (100 * B/A); jest to procent kwoty wnioskowanej w stosunku do całości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Pytania: 13

Czy partnerem dla Stowarzyszenia mogą być np. Lasy Państwowe, lub działalność gospodarcza? Co się wiążę z partnerstwem?.

Odp: Partnerem projektu może być jedynie organizacja pozarządowa. Projekt może być realizowany wspólnie przez dwie organizacje. Nie ma konieczności wnoszenia identycznego wkładu własnego.

Pytanie: 14

Czy jest to po prostu jakiekolwiek wspieranie przy projekcie i widnienie na papierze oraz pomoc jak np: tj zasoby ludzkie, użyczenie terenu, sali, czy musi być to konkretny wkład pieniężny np: staram się o 21 000 dofinansowania, 10 % czyli 2100 to mój wkład własny ale łączny z partnerem czyli dzielony na pół? Czy partner w ogóle musi dawać wkład pieniężny? Czy jeszcze jakoś inaczej to jest liczone?

Odp: Koszt kwalifikowalny projektu to udokumentowany wydatek, niezbędny dla realizacji projektu, poniesiony w okresie realizacji projektu. Wkład własny również może być wyłącznie wkładem finansowym (udokumentowanym wydatkiem), nie rzeczowym. Partner nie jest zobligowany do wnoszenia wkładu pieniężnego.

Pytanie: 15

Czy partnerem może być np. firma lub stowarzyszenie ( także z zagranicy) w przypadku wniosku składanego przez działalność gospodarczą która sprzeda taniej np. sprzęt o którego dofinansowanie prosimy? Czy w ogóle za  partnerstwo ma  jakieś dodatkowe punkty?

Odp: Nie

Pytanie: 16

Kto jest grupą docelową projektu? Turyści czerpiący korzyści z większej atrakcyjności miejsca w którym spędzają wypoczynek czy też w przypadku uzyskania dotacji przez działalność gosp – sama działalność i w niej zatrudnieni, bo uzyskują odpowiedni przychód pieniężny, Stowarzyszenie bo -  bo działa, miejscowa ludność - bo pojawia się więcej turystów więc mogą uzyskać dzięki nim dodatkowe źródła materialne? Wszyscy wymienieni?

Odp: Turyści i ludność.

 Pytanie: 17

Jeśli chodzi o wybór zleceniobiorców, kontrahentów potrzebujecie przedstawienia trzech ofert, organizacji „mini  przetargu” czy tylko wskazania że oferta jest faktycznie najkorzystniejsza i w związku z tym została wybrana?

Odp: Wymagane są zapytania ofertowe lub zapytania o cenę, w zależności od wielkości usługi/towaru.

 Pytanie: 18

Budżet excel  - wiele  punktów już zostało przez was wyodrębnionych. Jeśli nie potrzebujemy takich rzeczy jak biuro ect – to kasujemy z tabelki czy wpisujemy wartość 0. Czy można wpisać kwoty za całość – np. przy projekcie pracuje ekipa  6 osób zatrudnionych na umowę o dzieło wycenione na powiedzmy na 7 000. Można wpisać tylko to i zakres prac czy trzeba to rozbijać. Na np.: projekt, budowa, materiały, koszty podróży ect?

Odp: Trzeba rozbijać.

Pytanie: 19

Czy faktycznie trzeba dołączać wszystkie załączniki? Jest to zrozumiałe w przypadku wniosku i oświadczeń, ale drukowanie tych wytycznych oraz informacji o promocji czy analizy doświadczeń szwajcarskich którą w końcu państwo sami napisaliście?

Odp: Wytycznych, ani analiz oczywiście nie trzeba drukować. Są one załącznikami dla wnioskodawców.

Pytanie: 20

Napisano że wersja oryginalna i kopia – czy dotyczy to wszystkich załączników czy tylko wniosku o dofinansowanie?

Odp: Wersja elektroniczna obejmuje również załączniki.

Pytanie: 21

Mam następujące pytanie odnośnie składania wniosku o dotację z Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości.
Czy przedsiębiorstwo, które swoją główną działalność prowadzi na terenie powiatu bieszczadzkiego, a jest zarejestrowane w np. w Krakowie tak jak jest to w naszym przypadku może składać wniosek o dotację?

Przeczytałam wszystkie dokumenty odnośnie projektu i w większości z nich mowa jest o położeniu lub lokalizacji projektu, co by świadczyło że firma taka jak nasza może składać wniosek o dotację. Chcę mieć jednak pewność, żeby moja praca związana z przygotowaniem wniosku nie poszła na marne.

 - w "Wytycznych..." str. 9 jest mowa o przedsiębiorstwach położonych na obszarze wdrażania projektu, które to określenie nie jest tożsame z rejestracją podmiotu- we "Wniosku" jest rubryka "dane kontaktowe wnioskodawcy", w pkt 1.2 jest "lokalizacja projektu", w części II, pkt. 1 "identyfikacja", nie ma miejsca na wpisanie siedziby, tylko adres "głównego miejsca prowadzenia działalności " czym w naszym przypadku są Ustrzyki Dolne, w liście sprawdzającej znów jest punkt: "Lokalizacja działań projektu znajduje się w obszarze kwalifikowanym zgodnie z zapisami Wytycznych dla Wnioskodawców dla niniejszego naboru ."- w karcie oceny formalnej widnieje punkt: "Lokalizacja projektu znajduje się na obszarze kwalifikowalnym" Powyższe świadczyłoby o tym, że możemy składać wniosek o dotację Ta sytuacja nie dotyczy tylko mojej firmy, gdyż na terenie powiatu bieszczadzkiego, są jeszcze inne przedsiębiorstwa, które chciałyby taki wniosek złożyć, a są w identycznej jak nasza sytuacji. Dodam jeszcze, iż dwukrotnie otrzymaliśmy dotację z RPO dla woj. podkarpackiego będąc zarejestrowanymi w woj. małopolskim, co nigdy na żadnym etapie nie stanowiło problemu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, iż jest to zupełnie inne finansowanie, ale istnieją pewne cechy wspólne.

Odp: Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż zawarte w Wytycznych określenie „położenie” Wnioskodawcy oznacza prowadzenie faktycznej działalności na obszarze wdrażania projektu potwierdzone stosownymi zapisami w dokumentach rejestrowych.

W związku z powyższym Wnioskodawcy, którzy maja działalność zarejetrowaną poza obszarem wdrażania projektu, ale lokalizacja działań projektu znajduje się na obszarze kwalifikowalnym zgodnie z zapisami Wytycznych, mogą ubiegać się o dotacje w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości.

 

Pytanie: 22

Moje pytanie dotyczy warunku ubiega się o dotacje z Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości, który mówi o nieprzerwanym prowadzeniu działalności przez minimum 1 rok. W moim przypadku prowadzę działalność dłużej niż jeden rok, lecz na okres martwego sezonu ją zawieszam, ale nie wyrejestrowuje. Czy w takim razie spełniam warunek?

 

Odp: Zgodnie z Wytycznymi do przygotowania Wniosku o dotację aby kwalifikować się do otrzymana dotacji Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 1 rok, licząc do dnia złożenia Wniosku o dotację. Wymagana jest ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej przez wyżej wskazany okres, rozumiana jako dokonywanie przez przedsiębiorcę czynności faktycznych i prawnych zmierzających w sposób zorganizowany i ciągły do osiągania celu zarobkowego. Zgodnie z powyższym Wnioskodawca musi prowadzić działalność nieprzerwalnie przez 12 miesięcy, w tym okresie działalność nie może być zawieszana.

 

Pytanie 23 

Moje pytanie brzmi - czy o dofinansowanie może starać się przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność niezwiązaną z tematem projektu ? Są to dwie odręne branże ?

 

Nie ma ograniczeń co do rodzajów działalność. Proszę zwrócić uwagę na rodzaje projektów, które są kwalifikowane w niniejszym naborze.  


 


 

Partnerzy projektu

Helvetas Swiss Intercooperation

Bermo, Szwajcaria 

www.helvetas.org                     
AKonsult 

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 

www.akonsult.com  

Bieszczadzka Agencja Rozwoju

Regionalnego w Ustrzykach Dolnych

www.barr-ustrzyki.pl

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

www.pigkrosno.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

www.rigsanok.p


 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku 

www.bfe-lesko.pl