Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

04-09-2015

Fundacja Karpacka - Polska poszukuje kandydata na stanowisko: „Specjalista ds. obsługi dotacji w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości – III nabór”

Fundacja Karpacka - Polska poszukuje kandydata na stanowisko: „Specjalista ds. obsługi dotacji w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości – III nabór” projekt „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Liczba wakatów: 1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony / umowa zlecenia

Główne obowiązki:

 1. przygotowanie umów o dotacje wraz załącznikami,
 2. aktualizacja baz danych i kart informacyjnych projektów,
 3. monitoring wdrażanych projektów,
 4. weryfikacja raportów merytorycznych i finansowych,
 5. współpraca z zespołem projektu przy opracowanie sprawozdań,
 6. wykonywanie wszelkich czynności zmierzających do finalizowania w/w obowiązków.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Znajomość problematyki funkcjonowania organizacji pozarządowych na Podkarpaciu,
 3. Doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych z funduszy UE lub SPPW oraz raportowania,
 4. Znajomość przepisów prawa oraz wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych z funduszy UE, MF, ustawy o PZP,
 5. Umiejętności analityczne,
 6. Zaawansowana obsługa MS Office,
 7. Czynne prawo jazdy,
 8. Umiejętności planowania i organizacji pracy,
 9. Komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys,
 3. Zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje,
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Powyższe dokumenty z dopiskiem „Specjalista ds. obsługi dotacji w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości – III nabór” należy przesłać do dnia 16 września 2015 r. w formie elektronicznej na adres biuro@fundacjakarpacka.org i papierowej na adres: Fundacja Karpacka - Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok (liczy się data wpływu).

 O wynikach postępowania, kandydaci otrzymają informacje pod numerem telefonu: 13 46 38 850