Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT

Fundacja Karpacka

Informacje prasowe

01-10-2013

NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻE W SZWAJCARII W RAMACH GÓRSKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY POLSKIMI I SZWAJCARSKIMI FIRMAMI

Fundacja Karpacka-Polska ogłasza pierwszy nabór wniosków dla osób zainteresowanych wyjazdem na staże do Szwajcarii objęte honorowym patronatem Ambasadora Szwajcarii. Staże w Szwajcarii dotyczą działania związanego  z transferem  wiedzy  w ramach projektu „ Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”  realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska i współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Staże w Szwajcarii zorganizowane będą na podstawie dwóch naborów wniosków. Liczba miejsc stażowych dla całego naboru wynosi 10.

1. Miejsce składania wniosków

Fundacja Karpacka – Polska

ul. Rynek 7

38-500 Sanok

2. Osoba do kontaktu:

Maria Gajewska

Tel: 13 46 388 57

Mail: maria.gajewska@cfoundation.org

Wszystkie ważne informacje dotyczące działania zawiązanego z udziałem w programie staży  w ramach projektu „Alpy Karpatom”, znajdują się w serwisie informacyjnym: www.alpykarpatom.pl

3. Cel organizacji staży w Szwajcarii

Szwajcaria jest niekwestionowanym liderem w Europie oferującym usługi turystyczne i produkty lokalne najwyższej  jakości, a model szwajcarski od wieków stanowi nieustającą inspirację dla innych. Doskonały marketing i wspaniała promocja Alp przyczyniły się do tego, że stały się one jedną z cenniejszych światowych marek, z której zasobów czerpie do dziś olbrzymie dochody kilka krajów.

Poprzez organizację staży Fundacja Karpacka – Polska oferuje wgląd w przykłady  dobrych  praktyk i sposobów działania w Szwajcarii. Udział w stażach umożliwi ograniczonej liczbie polskich mikro i małych przedsiębiorstw zwiększenie umiejętności i kompetencji w obszarach tematycznych dotyczących rozwoju turystyki i marketingu produktu lokalnego - odpowiednich dla projektu „Alpy Karpatom”. Uczestnicy staży zostaną wybrani w drodze konkursu zaadresowanego do kadry zarządzającej i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw działających  w regionie objętych projektem.

4. Harmonogram działań w ramach staży 

Lp.

Działanie

Podmiot odpowiedzialny

Termin

1.        

Termin składania wniosków

Fundacja Karpacka -Polska

25 październik 2013

2.        

Weryfikacja wniosków

Fundacja Karpacka -Polska

8 listopad 2013

3.        

Podpisanie umów na staże

Fundacja Karpacka -Polska

Do 15 listopad 2013

4.        

Planowany wyjazd na staże

Fundacja Karpacka -Polska

II poł. listopada 2013

I poł. grudnia 2013

5.        

Opracowanie raportu przez stażystów  (raport szczegółowy uwzględniający plan wdrożenia zdobytych umiejętności i doświadczeń  oraz techniczny)

Fundacja Karpacka -Polska

do 14 dni po zakończeniu stażu

6.        

Seminarium podsumowujące staże

Fundacja Karpacka -Polska

luty 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uczestnicy staży

Kadra zarządzająca oraz pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw, działających minimum 1 rok o udokumentowanym zapisie dokonywania przez przedsiębiorstwo czynności faktycznych i prawnych zmierzających w sposób zorganizowany i ciągły do osiągania rezultatu zarobkowego, reprezentujący wolę uczestniczenia w rozwoju regionu jako jednego wspólnego obszaru zrównoważonego produktu turystycznego. Kandydat musi być osobą samozatrudnioną lub posiadać udokumentowane zatrudnienie min 1 rok w firmie wnioskującej o staż. Firma może wnioskować o staż wyłącznie dla jednego kandydata.

UWAGA: Wszystkie osoby biorące udział w stażu muszą posługiwać się językiem angielskim lub francuskim lub niemieckim lub włoskim w zależności od regionu, w którym będzie odbywał się staż. Umiejętność posługiwania się językiem obcym zostanie zweryfikowana przez Fundację Karpacką-Polska na etapie rozpatrywania wniosku.

6.  Tematyka i miejsce odbywania staży:

Fundacja Karpacka - Polska  zorganizuje staże w obszarach tematycznych dotyczących rozwoju turystyki oraz dystrybucji i marketingu produktu lokalnego - odpowiednich dla projektu „Alpy Karpatom”. Staże będą się odbywały na terenie całej Szwajcarii.
Istnieje również możliwość wskazania potencjalnego miejsca odbycia stażu przez uczestnika stażu, w porozumieniu z Fundacją Karpacką - Polska.

7. Czas trwania stażu:

Czas trwania stażu wynosi 2 tygodnie ( z możliwością wydłużenia do czterech tygodni ).

Staże będą odbywały się w okresie od listopada 2013r. do lutego 2014 r.

8. Finansowanie stażu:

Udział w stażu finansowany jest przez  Fundację Karpacką – Polska. Koszty jakie finansuje Fundacja obejmują: koszty podróży, zakwaterowanie, wyżywienie  oraz ubezpieczenie. Podstawą wyjazdu na staż jest umowa podpisana pomiędzy Fundacja Karpacką – Polska, a firmą kierującą pracownika na staż. Fundacja Karpacka – Polska otrzyma w tym zakresie częściowe wsparcie organizacyjne i logistyczne od Helvetas Swiss Intercooperation w Bernie. Wsparcie uczestników stażu podczas jego odbywania należy do Fundacji Karpackiej – Polska.  

9. Obowiązki stażystów:

  • uczestniczenie w realizacji  codziennych zadań firmy szwajcarskiej, chęć uczenia się i zwiększania wiedzy, umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń w temacie objętym stażem,
  • praca w pełnym wymiarze godzin firmy ( 42 godziny tygodniowo),
  • opracowanie całościowego raportu technicznego włączając plan wdrażania pozyskanej wiedzy i doświadczeń (dodatkowo opracowanie krótkiego podsumowania – około 9 tys. znaków z ilustracjami w celu umieszczenia w serwisie internetowym projektu), w terminie dwóch tygodni po powrocie ze stażu,
  • zobowiązanie do udziału w seminarium mającym na celu podsumowanie staży i podzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniami w regionie,
  • po powrocie ze stażu dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem jako ekspert  i udział w transferze wiedzy z Alp do Karpat, dla osiągnięcia celów i rezultatów projektu.

10. Termin składania wniosków

25 października, 2013 godz. 16.00

Wniosek musi być złożony poprzez wypełnienie wniosku aplikacyjnego załączonego do niniejszego Regulaminu ( załącznik nr 1). Wniosek musi być złożony w języku polskim. Wnioskodawca zostanie poproszony o złożenie wyjaśnień w przypadku gdy dostarczone informacje są niejasne lub niepełne w celu podjęcia decyzji. Wniosek musi zostać wysłany do Fundacji Karpackiej – Polska poczta priorytetową lub dostarczony osobiście. Wnioski złożone w formie faksowej lub mailem zostaną odrzucone.

11. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku musi zapoznać się z następującymi dokumentami

- cele i tło projektu Alpy Karpatom (link),

- Analiza rynku i Analiza doświadczeń szwajcarskich będących siłą napędową projektu opracowane przez Helvetas Swiss Intercooperation (do pobrania),

- Podręcznik standardów jakości turystyki przyjaznej środowisku i produktu lokalnego, opracowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą (do pobrania).

Wniosek o staż musi zawierać następujące dokumenty:

1. Wniosek o staż z uzasadnieniem celowości wyjazdu na staż,

2. Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej,

3. Oświadczenie uprawnionego przedstawiciela,  że firma nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,

4. Kopia dokumentu tożsamości kierowanego na staż,

5. Kopia umowy o pracę, w przypadku osób zatrudnionych, w przypadku osoby samozatrudnionej zaświadczenie o nadaniu nr NIP

6. CV stażysty.

 

Dostępne pliki
Wytyczne do wniosku o staż. pdf.
Załącznik nr 1 Wniosek aplikacyjny o staż.doc.
Załącznik nr 2 Arkusz oceny. pdf.